78 θέσεις εργασίας σε Δήμους της Αττικής – Οι ειδικότητες και η αίτηση 

Αυτήν την περίοδο «τρέχουν» προκηρύξεις για την κάλυψη 78 θέσεων εργασίας σε τρείς μεγάλους δήμους της Αττικής. Ενημερωθείτε για τις ειδικότητες καθώς και το πώς θα κάνετε την αίτησή σας.

78 θέσεις εργασίας σε Δήμους της Αττικής - Οι ειδικότητες και η αίτηση 

Αν σας ενδιαφέρουν θέσεις εργασίας στο Δημόσιο αυτήν την στιγμή τρεις μεγάλοι Δήμοι της Αττικής αναζητούν προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών τους.  Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν στον Δήμο Αθηναίων, Μεταμόρφωσης και Σπάτων – Αρτέμιδος.

Οι ειδικότητες που αναζητούν οι εν λόγω δήμοι αφορούν σε πτυχιούχους φυσικής αγωγής, παιδαγωγούς, βοηθούς βρεφονηπιοκόμων, προσωπικό καθαριότητας, χειριστές μηχανημάτων έργου και εργάτες πράσινου.

Αναλυτικά όλες οι θέσεις εργασίας ανά δήμο

Δήμος Αθηναίων

 • Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (40 θέσεις)

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του ΟΠΑΝΔΑ www.opanda.gr και να την υποβάλλουν, είτε ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα, σε μορφή PDF και «Όχι σε φωτογραφία», στο email: [email protected]., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ ) Ακαδημίας 50, Τ.Κ. 10679 – Αθήνα, υπόψη Δ/νσης Αθλητισμού/Τμήματος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης και Μαζικού Αθλητισμού

Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις, 10 εργάσιμων ημερών, ορίζεται από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης σε δύο εφημερίδες και την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού, δηλαδή από 13 Μαρτίου 2024 έως 28 Μαρτίου 2024 .

Επισημαίνεται ότι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και θα θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15:00.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

Δήμος Μεταμόρφωσης

 • ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – 7 θέσεις
 • ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – 15 θέσεις
 • ΥΕ Πλύντων Μαγειρείων – 6 θέσεις
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων – 6 θέσεις

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 34 ατόμων για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες αντιτίμου.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν απόφοιτους Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή και απόφοιτους λυκείου και γυμνασίου, οι οποίοι θα υπογράψουν σύμβαση έως τις 31 Ιουλίου 2024 (ΑΣΕΠ ΣΟΧ).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Πού θα υποβάλλετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • είτε ηλεκτρονικά ([email protected]),
 • είτε αυτοπροσώπως,
 • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
 • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση

Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κου Στυλιανέση Σπυρίδωνα και κας Αθανασίας Ρεσβάνη (τηλ. επικοινωνίας: 213-2012900).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος

 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (1 θέση)
 • ΥΕ Εργατών Πρασίνου (3 θέσεις)

Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος προσλαμβάνει νέο προσωπικό για την κάλυψη τεσσάρων νέων θέσεων εργασίας. Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες όπως χειριστές μηχανημάτων και εργάτες πρασίνου.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της «Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου».

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημάρχου Χρήστου Μπέκα & Βασιλέως Παύλου, Σπάτα Αττικής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, ΕΔΩ.