«Αυξημένο» επίδομα έως 2.490 ευρώ: Ποιοι το παίρνουν για 3 μήνες

Ενισχυμένο επίδομα μέσα στο επόμενο διάστημα θα πάρουν ορισμένα άτομα όπως έγινε επίσημο έπειτα από σχετική ανακοίνωση.

«Αυξημένο» επίδομα έως 2.490 ευρώ: Ποιοι το παίρνουν για 3 μήνες

Μέσα στο επόμενο διάστημα έρχεται ένα αυξημένο επίδομα, το οποίο αναμένεται να εισπράξουν όλοι οι δικαιούχοι για ένα διάστημα τριών μηνών, ενώ από εκεί και πέρα είναι έως και 2.490 ευρώ.

Επιπλέον να αναφέρουμε ότι καταβάλλονται σε όλους τους εργαζομένους τρεις κατώτατοι μισθοί και με την αύξηση από 1/4/2024 πήγε από τα 780 ευρώ στα 830 ευρώ.

Τέλος, έρχεται «ενισχυμένο» επίδομα από 830 ευρώ μέχρι 2.490 ευρώ, το οποίο παίρνουν οι δικαιούχοι, ενώ το επίδομα καταβάλλεται μέχρι 3 μήνες και παρέχεται από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Αυξημένο επίδομα έρχεται μέσα στο επόμενο διάστημα – Δείτε όλες τις λεπτομέρειες και τους δικαιούχους

Καταβάλλονται στον εργαζόμενο τρεις κατώτατοι μισθοί και με την αύξηση από 1/4/2024 πήγε από τα 780 ευρώ στα 830 ευρώ.

«Ενισχυμένο» επίδομα από 830 ευρώ μέχρι 2.490 ευρώ παίρνουν δικαιούχοι.

Το επίδομα καταβάλλεται μέχρι 3 μήνες και παρέχεται από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Το επίδομα αυτό ονομάζεται επίδομα αφερεγγυότητας απο τον εργοδότη.

Καταβάλλονται στον εργαζόμενο τρεις κατώτατοι μισθοί και με την αύξηση από 1/4/2024 πήγε από τα 780 ευρώ στα 830 ευρώ. Άρα για 3 μήνες ο δικαιούχους εισέπραττε 2.340 ευρώ όμως με την αύξηση φτάνει στα 2.490 ευρώ.

Αφερεγγυότητα Εργοδότη

Αφερέγγυος εργοδότης είναι το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που περιέρχεται σε κατάσταση πτώχευσης με τη δημοσίευση σχετικής απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου, με την οποία προσδιορίστηκε η ημέρα παύσης των πληρωμών και κηρύχθηκε σε πτώχευση. Αν η επιχείρηση του εργοδότη συνεχίζει να λειτουργεί παρά την κήρυξη αυτού σε πτώχευση, τότε ο εργοδότης δεν θεωρείται αφερέγγυος.

Ένας εργοδότης θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας, όταν (αρθ. 1, Π.Δ. 40/2007):

  1. έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσης ή αναστολής των πληρωμών του και είτε κηρύσσεται σε πτώχευση με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, είτε διαπιστωνεται ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσης της διαδικασίες πτωχεύσης. Ως ημερομηνία επέλευσης της αφερεγγυότητας θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας,
  2. πρόκειται για επιχείρηση που υποβάλλεται στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου του Ν. 1386/1983, του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990 και του άρθρου 14 του Ν. 2000/1991,
  3. πρόκειται για ασφαλιστική επιχείρηση της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, λόγω παράβασης διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας και τίθεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση (αναγκαστική) σύμφωνα με το άρθρο 12α του Ν.Δ. 400/1970,
  4. η επιχείρηση του τέθηκε ύστερα από προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, σε εκκαθάριση με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών της και με αποτέλεσμα την λύση της εργασίας με τους μισθωτούς της.

Ειδικός Λογαριασμός Πληρωμής Μισθών

  1. Στη ΔΥΠΑ έχε συσταθεί και λειτουργεί «Αυτοτελής Λογαριασμός» προστασίας των εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη. Σκοπός του Λογαριασμού είναι η πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, αφορούν περίοδο έως τρεις (3) μήνες και εμπίπτουν στο εξάμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης ή της δήλωσης για κήρυξη πτώχευσης.
  2. Τα διαδικαστικά θέματα σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση του παραπάνω λογαριασμού, την πληρωμή των ανεξόφλητων αποδοχών, τα δικαιολογητικά, την άσκηση του δικαιώματος, την επίλυση των διαφορών κ.λ.π. ρυθμίζονται απο τα Π.Δ. 1/1990, Π.Δ. 151/1999 και Π.Δ. 40/2007.