Αγροτικές επιδοτήσεις 2023: 42.000 ευρώ σε αγρότες – Οι δικαιούχοι

Οι αγροτικές επιδοτήσεις 2023 αναμένεται να φτάσουν έως και τις 42.000 προς τους αγρότες.

Αγροτικές επιδοτήσεις 2023: 42.000 ευρώ σε αγρότες - Οι δικαιούχοι

Οι αγροτικές επιδοτήσεις 2023 αναμένεται να φτάσουν έως και τις 42.000 για τους αγρότες, οι οποίοι συμπληρώνουν ορισμένοι κριτήρια κι έτσι μπαίνουν στη λίστα των δικαιούχων.

Από εκεί και πέρα αξίζει να σημειωθεί ότι η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί το φθινόπωρο του 2024, καθώς οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2024.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε πως όλο αυτό γίνεται, καθώς στόχος είναι η προσέλκυση και διατήρηση στον τομέα νέων σε ηλικία γεωργών, η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές, καθώς και η προώθηση της απασχόλησης και της ισότητας των φύλων.

Τις 42.000 ευρώ φτάνουν οι αγροτικές επιδοτήσεις 2023 σε αγρότες

Οικονομική ενίσχυση έως 42.500 ευρώ μπορούν να λάβουν οι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, σύμφωνα με την προδημοσίευση της πρόσκλησης Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας», συνολικού προϋπολογισμού 590 εκατ. ευρώ. Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί το φθινόπωρο του 2024, καθώς οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2024.

Στόχος της παρέμβασης είναι η προσέλκυση και διατήρηση στον τομέα νέων σε ηλικία γεωργών, η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές, καθώς και η προώθηση της απασχόλησης και της ισότητας των φύλων, δεδομένου ότι το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και για νέες γυναίκες.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τις αγροτικές επιδοτήσεις 2023

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να είναι ενήλικες και να μην έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους στο τέλος του έτους έκδοσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Να είναι νόμιμοι κάτοχοι οικονομικά αυτόνομης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (ιδιόκτητο ζωικό κεφάλαιο).
 • Να υποβάλουν παραδεκτή δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2024 με τυπική απόδοση που υπερβαίνει:

– τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια,

– τα 10.000 ευρώ στα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων και

– τα 8.000 ευρώ στα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων ή

-να έχουν δηλώσει τουλάχιστον 103 κυψέλες στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, 74 στα νησιά της Χώρας με λιγότερους από 3.100 κατοίκους και 92 στα υπόλοιπα νησιά της χώρας

 • Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης να χαρακτηρίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα.
 • Κατά τα τελευταία έτη 2019 έως 2022, να μην έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με μέσο όρο τυπικής απόδοσης που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή τα 16.000 ευρώ σε οποιοδήποτε από αυτά τα έτη.
 • Να υποβάλλουν εμπρόθεσμη αίτηση στήριξης και τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης εντός των προθεσμιών που θα οριστούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δεσμεύσεις

Σε ό,τι αφορά στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι είναι οι εξής:

 • Να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη εντός δύο ετών από την ημερομηνία χαρακτηρισμού τους ως νεοεισερχόμενων επαγγελματιών στον αγροτικό τομέα και να τη διατηρήσουν για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
 • Να πετύχουν τον ποσοτικό στόχο της αύξησης της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με την τυπική απόδοση της αρχικής κατάστασης.
 • Να υπαχθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό τουλάχιστον για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
 • Από το 2024 έως και τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου να υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση στο ΟΣΔΕ.
 • Να παρακολουθήσουν (δωρεάν) εκπαιδευτικό διάρκειας τουλάχιστον 250 ωρών.

Τα ποσά ενίσχυσης

Το ποσό στήριξης που θα λάβουν οι αγρότες που θα κριθούν επιλέξιμοι διαμορφώνεται ως εξής:

Παρέχεται βασικό ποσό στήριξης ύψους 30.000 ευρώ επί του οποίου υπολογίζονται οι πιο κάτω προσαυξήσεις:

α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά με πληθυσμό έως και 3.100 κατοίκους) και σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμιακή πυκνότητα μικρότερη ή ίση των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο με βάση την απογραφή πληθυσμού του 2021) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών.

β) 10.000 ευρώ, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική.

Συνεπώς το ποσό στήριξης μπορεί να διαμορφωθεί από 30.000 έως 42.500 ευρώ. Ο δικαιούχος λαμβάνει το 70% του ποσού στήριξης με την ένταξή του στο μέτρο και το 30% μετά την πιστοποίηση της ορθής ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.