Ανατροπή με τα ασανσέρ στις πολυκατοικίες – Τι λέει το νέο νομοσχέδιο

Η αλλαγή που προτείνεται στη νομοθεσία για τις πολυκατοικίες σχετικά με τις λειτουργίες των ασανσέρ είναι σημαντική και μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Ανατροπή με τα ασανσέρ στις πολυκατοικίες - Τι λέει το νέο νομοσχέδιο

Η νέα διάταξη που προτείνει το ΥΠΕΝ μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθιστώντας την πιο ευέλικτη και ευνοϊκή για τους ιδιοκτήτες πολυκατοικιών. Με αυτόν τον τρόπο, η εγκατάσταση ασανσέρ και άλλων αναβαθμίσεων μπορεί να γίνει πιο γρήγορα και εύκολα, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η προηγούμενη νομοθεσία για την εγκατάσταση ανελκυστήρα (ασανσέρ) ή άλλων μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών με ποσοστό του 50+1% των ψήφων των ιδιοκτητών ίσως να εμπόδιζε ή να καθυστερούσε τη λήψη αποφάσεων για αυτές τις βελτιώσεις.

Με τον τρόπο αυτό, οι κάτοικοι των πολυκατοικιών θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις πιο εύκολα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την προσαρμογή των κτιρίων στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις. Αυτή η αλλαγή μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της άνεσης των κατοίκων, καθώς και στην αύξηση της αξίας των ακινήτων.

Τι αναφέρει το Άρθρο 43 του πολυνομοσχεδίου για τα ασανσέρ

Εγκατάσταση ανελκυστήρα και αναβατορίου – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 27 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

Στην παρ. 2 του άρθρου 27 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ, ν. 4067/2012, Α’ 79, διόρθωση σφάλματος Α΄ 99), περί κατασκευής ανελκυστήρων, κατά παρέκκλιση: α) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως περ. Α, β) το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως περ. Β, γ) το πέμπτο εδάφιο διαμορφώνεται ως περ. Γ, δ) στο τέλος του τελευταίου εδαφίου προστίθεται η φράση «και απαιτείται πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας με πλειοψηφία του πενήντα ένα τοις εκατό (51% ) του συνόλου των ψήφων κατά το άρθρο 11 του ν. 3209/2003 (Α΄ 304)», και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα και κατά τον χρόνο ανέγερσης τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή του επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος και των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής, κατασκευή ανελκυστήρα ή άλλων μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών και του χώρου πρόσβασης σ’ αυτά, με απαραίτητη προϋπόθεση τη σύνταξη ή ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου.

Για διατηρητέα κτίρια και παραδοσιακούς οικισμούς απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

Α. Όπου στην παρ. 2 του άρθρου 26 η προσαρμογή του κτιρίου είναι υποχρεωτική, αν απαιτείται η κατασκευή ανελκυστήρα ή άλλων μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών και του χώρου πρόσβασης σ’ αυτά, η κατασκευή αυτών είναι υποχρεωτική, χωρίς τη συναίνεση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών με δαπάνες του υπόχρεου ή των υπόχρεων, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης και κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού του κτιρίου.

Β. Αν δεν είναι υποχρεωτική η προσαρμογή του κτιρίου, η κατασκευή ανελκυστήρα είναι δυνατή χωρίς τη συναίνεση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας του άρθρου 19 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), που εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία συνοδεύεται από αποδεδειγμένη πρόσκληση διατύπωσης απόψεων των λοιπών συνιδιοκτητών προς την Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας.

Γ. Αντίστοιχα σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια κατοικίας που δεν διασφαλίζουν προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης και κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού πολυκατοικίας, η τοποθέτηση διάταξης (ράμπας ή αναβατορίου), που διασφαλίζει την πρόσβαση στα άτομα αυτά από το πεζοδρόμιο στους εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους, καθώς και στους λοιπούς εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του ισογείου και των λοιπών ορόφων υπέρ και υπό αυτό, εφόσον διαμένουν ως ιδιοκτήτες ή ένοικοι στα παραπάνω κτίρια, με απαραίτητη προϋπόθεση την εξασφάλιση της ασφάλειας των χρηστών, τη σύνταξη ή ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου και την κάλυψη των εξόδων κατασκευής από τα ενδιαφερόμενα άτομα.

Η τοποθέτηση αναβατορίου για την κάλυψη υψομετρικών διαφορών υπέρ του ενός ορόφου γίνεται βάσει τεχνικής μελέτης και ως προς μεν τη διαστασιολόγηση ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 26 του παρόντος νόμου, ως προς δε τη διαδικασία τοποθέτησης, αδειοδότησης και συντήρησης, ισχύουν τα αντίστοιχα που αφορούν σε ανελκυστήρες και απαιτείται πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας με πλειοψηφία του πενήντα ένα τοις εκατό (51% ) του συνόλου των ψήφων κατά το άρθρο 11 του ν. 3209/2003 (Α΄ 304).».