Άνοιξαν θέσεις εργασίας στον Δήμο Λαρισαίων – Οι ειδικότητες και η καταληκτική ημερομηνία

Ο Δήμος Λαρισαίων προχωρά στην πρόσληψη αποφοίτων ΑΕΙ. Δείτε όλες τις ειδικότητες, τα απαιτούμενα προσόντα καθώς και την καταληκτική ημερομηνία για την αίτησή σας.

Άνοιξαν θέσεις εργασίας στον Δήμο Λαρισαίων - Οι ειδικότητες και η καταληκτική ημερομηνία

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Ένταξης Μεταναστών».

Οι εν λόγω προσλήψεις θα γίνουν για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων (συνεχιζόμενες δομές)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003232 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Οι 3 προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχει διάρκεια για ένα έτος, από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

 Δήμος Λαρισαίων –  Οι ειδικότητες

  • ΠΕ Διοικητικού (Νομικών) – 1 θέση
  • ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 2 θέσεις
  • ΠΕ Ψυχολόγων – 1 θέση

Το απαραίτητο προσόν

Για τις παραπάνω θέσεις, απαραίτητο τυπικό προσόν για τη συμμετοχή στην προκήρυξη είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222-Λάρισα, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού – Τμήμα Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κου Ζαχαρία Βαρβαρέσου (τηλ. επικοινωνίας: 2413500341) ή κας Φωτεινής Αργύρη (τηλ. επικοινωνίας: 2413500288).

Βεβαιώσεις επάρκειας γνωστικού αντικειμένου σπουδών, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για
πτυχία ή διπλώματα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της
ημεδαπής, παύουν να ισχύουν από 17/3/2023.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ