«Αποκλειστικό» επίδομα 479 ευρώ – Ποιοι οι δικαιούχοι

Το επίδομα από τη ΔΥΠΑ της τάξης των 479 ευρώ  δικαιούνται οι αποκλειστικοί/-ες νοσοκόμοι/-ες που έχουν βρεθεί στο φάσμα της ανεργίας. Η δε διάρκεια καταβολής του εν λόγω βοηθήματος εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των ετών ασφάλισης του εργαζομένου και μπορεί να φτάσει έως και τους 4 μήνες. 

«Αποκλειστικό» επίδομα 479 ευρώ - Ποιοι οι δικαιούχοι

Οι αποκλειστικοί/-ες νοσοκόμοι/-ες εφόσον δικαιούνται επιδότησης και υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά  έχουν το δικαίωμα κατόπιν έγκρισης να λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι η εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων που έχει απασχοληθεί σε συγκεκριμένο  χρονικό διάστημα και δικαιούται να  λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας, με ιδιαίτερους όρους που ρυθμίζονται από την ΥΑ 33816/24.08.99.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, αφού έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας, κατά το διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων. Από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εξαρτάται η ημερομηνία έναρξης της επιδότησης.

Πώς μπορούν οι δικαιούχοι να λάβουν το επίδομα των 479 ευρώ από τη ΔΥΠΑ

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας της ειδικής κατηγορίας των Αποκλειστικών Νοσοκόμων, χορηγείται, εφόσον οι αιτούντες:

 1. έχουν την ιδιότητα του/της αποκλειστικού/-ής αδελφού/-ής νοσοκόμου/-ας κατά τον χρόνο της επιδότησης
 2. είχαν εξαρτημένη σχέση εργασίας που έληξε, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εντύπου λήξης της εργασιακής σχέσης, καθώς εργοδότης είναι ο εκάστοτε ασθενής, από τον οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα χορήγησης απόλυσης
 3. έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον εκατό (100) πραγματικές ημέρες ασφάλισης ως αποκλειστικοί/-ές νοσοκόμοι/-ες με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος (κρίσιμο χρονικό διάστημα)
 4. έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας), χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εντύπου λύσης/λήξης της εργασιακής σχέσης

Διαδικασία υποβολής

Κατά την υποβολή της αίτησης ο άνεργος:

 1. ενημερώνεται:
 2. για τις προϋποθέσεις της επιδότησης και για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του
 3. για τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση αυτών
  δηλώνει:
 4. αν έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, για να του χορηγηθεί προσαύξηση 10%
  τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος, όπου θα πιστώνονται τα επιδόματά του.
 5. συνυποβάλλει συγκεκριμένα δικαιολογητικά

Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο άνεργος λαμβάνει αντίγραφο αυτής στο οποίο καταγράφεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει την υποχρέωση να δηλώσει αυτοπροσώπως την παρουσία του στη ΔΥΠΑ. Το διάστημα αυτό αποτυπώνεται και στις e-services ΔΥΠΑ.

 

Επεξεργασία αίτησης από την Υπηρεσία – Δικαιολογητικά

Μετά την κατάθεση της αίτησης ξεκινά η επεξεργασία της από την Υπηρεσία και η ένταξη στην επιδότηση βάσει των εξής στοιχείων:

Δικαιολογητικά

 •  Στοιχεία μισθωτής εργασίας (ημέρες ασφάλισης) και μη μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα)
 • Έμμεση ασφαλιστική ικανότητα προστατευομένων μελών της οικογενείας, εφόσον υπάρχουν
 •  Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος
 • Βιβλιάριο εργασίας-υγείας ανανεωμένο
 • Μπλοκ αποδείξεων είσπραξης του/της ασφαλισμένου/-ης που χορηγείται στους απασχολούμενους του κλάδου από το αρμόδιο Υποκ/μα e-ΕΦΚΑ

Τα δύο πρώτα δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες και μόνο όταν δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους συνυποβάλλονται από τους ασφαλισμένους.

Ο αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή αν έχει αλλάξει.

Έκδοση απόφασης

Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται (όπου την υπέβαλε αρχικά ή την μετέφερε), ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις e-services ΔΥΠΑ.

Στην εγκριτική απόφαση καταγράφονται:

 1. το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο άνεργος έχει την υποχρέωση να δηλώσει την παρουσία του στη ΔΥΠΑ
 2. η διάρκεια της επιδότησης
 3. το ύψος της επιδότησης

Έναρξη επιδότησης

Αν η αίτηση υποβληθεί κατά το διάστημα από 01.05 έως 30.06, η επιδότηση έχει ως ημερομηνία έναρξης την 01.06.

Αν η αίτηση υποβληθεί από τη 01.07 έως την 30.09, η επιδότηση έχει ως ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Διάρκεια – Ποσό Επιδότησης

Η διάρκεια της επιδότησης του/της αποκλειστικού/-ής νοσοκόμου/-ας εξαρτάται:

από τον αριθμό ημερών εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί στο κρίσιμο χρονικό διάστημα

από τον αριθμό των ημερησίων επιδομάτων που έχει λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλει αίτηση, τα οποία δεν πρέπει να είναι πάνω από τετρακόσια (400) .

Με βάση τα παραπάνω η διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από δύο (2) έως τέσσερις (4) μήνες, όταν δεν υπάρχει επιδότηση εντός της τετραετίας. Εάν εντός της τετραετίας οι αποκλειστικοί/-ές έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.

Διάρκεια – Ποσό Επιδότησης

Η διάρκεια της επιδότησης του/της αποκλειστικού/-ής νοσοκόμου/-ας εξαρτάται:

 1. από τον αριθμό ημερών εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί στο κρίσιμο χρονικό διάστημα
 2. από τον αριθμό των ημερησίων επιδομάτων που έχει λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλει αίτηση, τα οποία δεν πρέπει να είναι πάνω από τετρακόσια (400) .

Με βάση τα παραπάνω η διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από δύο (2) έως τέσσερις (4) μήνες, όταν δεν υπάρχει επιδότηση εντός της τετραετίας. Εάν εντός της τετραετίας οι αποκλειστικοί/-ές έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.

Η επιδότηση καταβάλλεται από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο (01/06 έως 30/09) κάθε έτους ως εξής:

 1. το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 19,16 €
 2. τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου
 3. για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα. Αν εντός του μήνα έχουν πραγματοποιηθεί έως δέκα (10) ημέρες εργασίας (βλ. αναστολή), από τα
 4. καταβαλλόμενα ημερήσια επιδόματα αφαιρούνται ισάριθμα με τις ημέρες εργασίας επιδόματα
 5. οι επιδοτούμενοι στην Ειδική Κατηγορία των Αποκλειστικών Νοσοκόμων δεν δικαιούνται οικονομικές ενισχύσεις (δώρα) Χριστουγέννων και Πάσχα

Καταβολή επιδότησης

 1. τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους
 2. κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός έχει πραγματοποιήσει εμπρόθεσμη δήλωση παρουσίας
 3. η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής (Παρασκευή)
 4. με την αίτησή του ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει την πληρωμή των δύο (2) πρώτων μηνιαίων επιδομάτων του χωρίς άλλη ενέργεια

Επιδότηση Αποκλειστικών Νοσοκόμων στην κατηγορία των Κοινών Ανέργων

 1. Στην περίπτωση που κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα του προηγούμενου από την επιδότηση έτους ο/η ασφαλισμένος/-η έχει πραγματοποιήσει ημέρες εργασίας και ως αποκλειστικός/ή νοσοκόμος/-α και σε άλλη απασχόληση, όταν οι ημέρες εργασίας της άλλης απασχόλησης είναι περισσότερες από αυτές στην κατηγορία του αποκλειστικού, επιδοτείται στην κατηγορία των
 2. κοινών ανέργων (με προσμέτρηση και των ημερών εργασίας που αντιστοιχούν στην απασχόληση του αποκλειστικού), εφόσον πληρούνται οι διατάξεις περί τακτικής επιδότησης ανεργίας, με τη μόνη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες.