Αργία – Θεοφάνια 2024: Μεταφέρεται; Τι λέει ο νόμος αν πέφτει Σάββατο

Τι λέει ο νόμος για τα Θεοφάνια 2024 όταν αυτά πέφτουν Σάββατο; Μεταφέρεται και θεωρείται αργία; Δείτε αναλυτικά.

Αργία – Θεοφάνια 2024: Μεταφέρεται; Τι λέει ο νόμος αν πέφτει Σάββατο

Φέτος τα Θεοφάνια πέφτουν το Σάββατο 6 Ιανουαρίου και γενικότερα η συγκεκριμένη μέρα θεωρείται αργία, όμως τι γίνεται σ’ αυτή την περίπτωση που για πολλούς εργαζομένους είναι ήδη αργία;

Τα Θεοφάνια θεωρούνται αργία, όμως όταν εκείνα πέφτουν μέρες όπως το 2024, δηλαδή Σάββατο, τότε οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εκείνη τη μέρα, δικαιούνται ορισμένα πράγματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Τα θεοφάνια είναι αργία όμως – Όσα λέει ο νόμος όταν πέφτουν Σάββατο

Σημαντική αύξηση θα δουν την ημέρα Θεοφανίων, Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024 στο ημερομίσθιό τους αρκετοί εργαζόμενοι. Όπως αναφέρουν η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

  • αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
  • στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται επί του νομίμου ωρομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Οι χαμένοι 

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό, δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή, πέραν του μηνιαίου μισθού τους. Κατ’ εξαίρεση, εάν παρασχεθεί εργασία σε επιχειρήσεις, που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και για έκτακτο λόγο λειτουργήσουν, με τις νόμιμες διατυπώσεις, τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό δικαιούνται προσαύξηση κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ακόμα ένα ημερομίσθιό τους.

Θεοφάνια: Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε για τις αμοιβές

Επισημαίνονται επιπλέον τα εξής:

1. στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν, οι εργαζόμενοι, που εργάζονται με πενθήμερο σύστημα και αμείβονται με ημερομίσθιο, αν απασχοληθούν το Σάββατο 6 Ιανουαρίου και αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν ένα ημερομίσθιο επιπλέον.

2. στις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν, οι εργαζόμενοι που εργάζονται με πενθήμερο σύστημα και η εργασία τους που παρέχεται το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024 αποτελεί την 6η ημέρα εργασίας της εβδομάδας, με την επιφύλαξη και των λοιπών ρυθμίσεων της νομοθεσίας, η διάρκειά της απασχόλησής τους δεν μπορεί να υπερβεί τις 8 ώρες και το καταβαλλόμενο σύμφωνα με τις παραπάνω προσαυξήσεις ημερομίσθιο τους προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 40%.

Καθαρά Δευτέρα: Τι ισχύει για όσους εργαστούν

Η Καθαρά Δευτέρα φέτος πέφτει στις 18 Μαρτίου 2024, ωστόσο η ημέρα αυτήδεν θεωρείται από τον νόμο επίσημη αργία για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.  Σημειώνεται δε πως,  οι ιδιωτικές  εταιρείες της χώρας μας δεν λειτουργούν όταν η Καθαρά Δευτέρα έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο.

Σε αντίθετη περίπτωση, όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να πάρουν το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 παρ.3 ΝΔ 3755/1957). Εάν όμως οι μισθωτοί δεν εργαστούν την ημέρα αυτή θα  πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα έχουν κάποια  μείωση στο μισθό τους.