ΑΣΕΠ: 360 προσλήψεις από το υπουργείο Πολιτισμού – Όλη η προκήρυξη

Ο ΟΔΑΠ ενδιαφέρεται να προσλάβει 360 υπαλλήλους για την κάλυψη των αναγκών του. Οι εν λόγω προσλήψεις θα υλοποιηθούν σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα διαρκέσουν συνολικά 8 μήνες. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2024.

ΑΣΕΠ: 360 προσλήψεις από το υπουργείο Πολιτισμού - Όλη η προκήρυξη

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις στην προκήρυξη που έχει δημοσιεύσει ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ).

Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων εξήντα (360) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού, που εδρεύουν ανά την Επικράτεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη προκήρυξη που εκδίδει το υπουργείο Πολιτισμού σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς «τρέχει» και ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 1.529 ατόμων, επίσης σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Οι ειδικότητες για τη συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι εξής

  • ΠΕ Καλών Τεχνών (Γλυπτών)
  • ΠΕ Καλών Τεχνών (Ζωγράφων)
  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Προσωπικού
  • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ειδίκευση λίθου)
  • ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • ΔΕ Πωλήσεων
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 Τ.Κ. 10564 – ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, με την αναφορά ότι πρόκειται για την αίτηση υποψηφιότητας για την ΣΟΧ 1/2024 σημειώνοντας και τους Κωδικούς Θέσεων για τις οποίες προορίζεται η αίτηση και στον φάκελο αποστολής (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722508-550-579-580-607).

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη