ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για θέση στο ΣΔΟΕ – Ποιοι έχουν δικαίωμα αίτησης

Ο ΑΣΕΠ ανήρτησε την προκήρυξη για θέση προϊστάμενου στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας.

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για θέση στο ΣΔΟΕ - Ποιοι έχουν δικαίωμα αίτησης

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) είναι ελεγκτική υπηρεσία που υπάγεται στην Γ.Γ. Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καταργήθηκε ως Ειδική Γραμματεία τον Ιούλιο του 2019 από την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δημιουργήθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί στις 10/04/1997. Τον Ιούλιο του 2005 το ΣΔΟΕ μετονομάστηκε από την κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή σε Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥπΕΕ), αλλά τον Απρίλιο 2010 επέστρεψε στην ονομασία «ΣΔΟΕ».

Η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ειδικής ελεγκτικής υπηρεσίας έγινε την περίοδο που Υπουργός Οικονομικών ήταν ο Δημήτρης Τσοβόλας, με την ΥΠΕΔΑ (Υπηρεσία Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών). Στο μοντέλο του Τσοβόλα, ο Αλέκος Παπαδόπουλος το 1997 ίδρυσε το ΣΔΟΕ, όπως αναφέρει η wilkipedia.

ΣΔΟΕ: Τα Καθήκοντα  του προϊστάμενου

  • Παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων και διαμορφώνει εναλλακτικές επιλογές βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα.
  • Εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και παρακολούθηση της επίτευξής της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης.
  • Εισήγηση για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων αρμοδιότητάς του με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.
  • Εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και της χώρας στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών φορέων σε θέματα αρμοδιότητάς της.
  • Έγκριση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.
  • Αξιολόγηση του προσωπικού, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
  • Συντονισμός και ανάθεση εργασιών στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων και λήψη Λαμβάνει ανατροφοδότηση για την εξέλιξή τους.
  • Παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την επίτευξη των στόχων αυτών.
  • Διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να επιταχύνονται οι θεσπισμένοι στόχοι και να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης
  • Εξασφάλιση της συνεργασίας των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του ως προς τη διαχείριση καταστάσεων κρίσεως.

ΣΔΟΕ: Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας έχουν όλοι οι υπάλληλοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), των δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ, των Ανεξάρτητων Αρχών και των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου και ειδικότητας Εφοριακών ή Τελωνειακών ή Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου και ειδικότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, που αφορούν στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα, ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού Οικονομικού οποιασδήποτε ειδικότητας ή ΤΕ του κλάδου Διοικητικού Λογιστικού οποιασδήποτε ειδικότητας ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής οποιασδήποτε ειδικότητας ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου και ειδικότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής οποιασδήποτε ειδικότητας αντίστοιχα, ή για οποιονδήποτε εκ των παραπάνω κλάδων και ειδικοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, ή απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ ανεξαρτήτως του βασικού τίτλου σπουδών που κατέχουν.

Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Χαριλάου Τρικούπη 6- 10, 106 79 Αθήνα ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]).

Καταληκτική ημερομηνία
Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ