ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας σε Δήμο – Δείτε τις ειδικότητες 

Ο Δήμος Ιεράπετρας - μέσω ΑΣΕΠ- θα προβεί στην πρόσληψη 4 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του. Ενημερωθείτε για τις ειδικότητες, την καταληκτική ημερομηνία καθώς και το πώς θα κάνετε την αίτησή σας. 

ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας σε Δήμο - Δείτε τις ειδικότητες 

Ο Δήμος Ιεράπετρας γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιεράπετρας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο  ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ από 8/3/2024 έως και 19/3/2024 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, Τ. Κ. 72200 Ιεράπετρα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κας Ρ. Παπατζανάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2842340331-364).

Δείτε ΕΔΩ όλες τις λεπτομέρειες της προκήρυξης