ΑΣΕΠ: Ξεκινούν αιτήσεις για μεγάλο Δήμο και όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

Ξεκίνησε από την 1η Απριλίου η υποβολή αιτήσεων για 35 θέσεις εργασίας στο δήμο Καλλιθέας, μέσω ΑΣΕΠ. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Το επιλεχθέν προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν αιτήσεις για μεγάλο Δήμο και όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ενέκρινε την προκήρυξη για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων στο δήμο Καλλιθέας.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι/ες του κωδ. θέσεων 101 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως και 60 ετών, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 5 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31.08.2020) και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών (σ.σ. όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα).

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για 35 θέσεις εργασίας στο δήμο Καλλιθέας – Όλες οι ειδικότητες

  • ΠΕ Ναυαγοσώστες
  • ΤΕ Νοσηλευτές
  • ΤΕ Φυσικοθεραπευτές
  • ΔΕ Υδραυλικοί
  • ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
  • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
  • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

ΑΣΕΠ: Ποια τα απαιτούμενα προσόντα

ΠΕ Ναυαγοσώστες: Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή ή Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή σε ισχύ.

Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΤΕ Νοσηλευτές: Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας.

Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν. 3252/2004.

Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΔΕ Υδραυλικοί: Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει.

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) .

Επίσης, πτυχιούχος Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ο οποίος οδηγεί στην απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων: Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής.

Πώς θα κάνετε την αίτησή σας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Καλλιθέας, Μαντζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 17676 Καλλιθέα, υπόψη κ. Ρ. Μιμητοπούλου και κ. Αλ. Ιωσηφίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2109598555).

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει τη Δευτέρα 1η Απριλίου και λήγει την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024.

Δείτε ΕΔΩ όλη την προκήρυξη