Αθήνα: Πώς μπορείτε να εργαστείτε στο ΕΑΑ με αμοιβή έως 15.000 ευρώ

Η αγγελία προκαλεί ενδιαφέρον! Φαίνεται ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αναζητά έναν απόφοιτο λυκείου για οκτάμηνη εργασία, με αμοιβή που μπορεί να φτάσει έως και 15.000 ευρώ. Αυτή η ευκαιρία μπορεί να είναι μια εξαιρετική εμπειρία για όποιον ενδιαφέρεται για την αστρονομία και την επιστήμη γενικότερα.

Αθήνα: Πώς μπορείτε να εργαστείτε στο ΕΑΑ με αμοιβή έως 15.000 ευρώ

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) αναζητά έναν εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα συμμετάσχει στο έργο με τίτλο «EXCELSIOR/ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space Based Monitoring of the Environment». Η συνεργασία αυτή αφορά σύμβαση μίσθωσης έργου.

Το έργο στο οποίο ενδιαφέρεται το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σχετίζεται με την επιστημονική υποστήριξη των δράσεων του έργου Excelsior. Ο συνεργάτης θα αναπτύξει έρευνα και τεχνολογία που θα εφαρμοστούν σε θέματα που αφορούν στο ερευνητικό έργο. Το μέγιστο κόστος της σύμβασης ανέρχεται έως τις 15.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την αμοιβή του αναδόχου, τις νόμιμες κρατήσεις, το ΦΠΑ και τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη. Η εκτιμώμενη έναρξη της σύμβασης είναι στις 15 Μαΐου 2024, και η χρονική διάρκεια της εργασίας θα είναι έως 8 μήνες.

Ως τόπος απασχόλησης του προσωπικού ορίζεται το Κέντρο Beyond του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Καρύστου 6, 115 23 Αμπελόκηποι Αττικής.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Επαγγελματική εμπειρία σε θέση γραμματειακής υποστήριξης σε αραβόφωνη εταιρεία

Θα συνεκτιμηθούν:

  • Επαγγελματική εμπειρία άνω του ενός έτους, σε θέση διοικητικής υποστήριξης έργων στο τομέα της δορυφορικής τηλεπισκόπισης
  • Επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη έργων γεωπληροφορικής και τοπογραφικών μελετών
  • Επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση επαγγελματικών συναντήσεων και ταξιδιών από και προς αραβικές χώρες
  • Επαγγελματική εμπειρία στην επικοινωνία με εταίρους από αραβικές χώρες 20%
  • Επαγγελματική εμπειρία άνω του ενός έτους στη δημιουργία ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού επικοινωνιακού υλικού (videos κτλ).

Υποβολή αιτήσεων – Καταληκτική ημερομηνία

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ (www.noa.gr) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εν προκειμένω το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. στο ΕΑΑ:

Δρ. Χαράλαμπος Κοντοές, [email protected].
Μαρία (Μαριέττα Παπακωνσταντίνου) [email protected].

Δείτε ΕΔΩ όλη την προκήρυξη