Μπόνους 300 ευρώ το μήνα σε εργαζόμενους – Οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι από το επίδομα που δίνει μπόνους 300 ευρώ το μήνα σε ορισμένους εργαζόμενους.

Μπόνους 300 ευρώ το μήνα σε εργαζόμενους - Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με απόφαση των υπουργείων Υγείας και Οικονομικών το προσωπικό του ΕΟΦ μπορεί να λάβει μέχρι και μπόνους 300 ευρώ το μήνα για το έτος 2023 εάν κριθεί με βάση συγκεκριμένες παραμέτρους που έχουν καθορισθεί, ότι έχει αποδώσει στον Οργανισμό.

Από εκεί και πέρα αξίζει να σημειώσουμε πως το κίνητρο απόδοσης είναι συνολικά 700.000 ευρώ για όλο το προσωπικό και θα το μοιραστούν οι πιο αποδοτικοί.

Τέλος, να αναφέρουμε πως ο προσωπικό του Ε.Ο.Φ. δικαιούχοι του κινήτρου απόδοσης ορίζονται οι απασχολούμενοι ενεργά στον Ε.Ο.Φ κατά το έτος 2023 που μισθοδοτούνται από τον Ε.Ο.Φ. για το έτος 2023.

Μπόνους 300 ευρώ σε εργαζομένους – Δείτε αναλυτικά

Όπως προβλέπει απόφαση των υπουργείων Υγείας και Οικονομικών (υπογράφεται από τον απερχόμενο υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη) το προσωπικό του ΕΟΦ μπορεί να λάβει μέχρι 300 ευρώ το μήνα για το έτος 2023 εάν κριθεί με βάση συγκεκριμένες παραμέτρους που έχουν καθορισθεί, ότι έχει αποδώσει στον Οργανισμό.

Το κίνητρο απόδοσης είναι συνολικά 700.000 ευρώ για όλο το προσωπικό και θα το μοιραστούν οι πιο αποδοτικοί.

Από το προσωπικό του Ε.Ο.Φ. δικαιούχοι του κινήτρου απόδοσης ορίζονται οι απασχολούμενοι ενεργά στον Ε.Ο.Φ κατά το έτος 2023 που
μισθοδοτούνται από τον Ε.Ο.Φ. για το έτος 2023, και «συμβάλλουν στην διαμόρφωση του ύψους των εσόδων του» όπως αναφέρεται στην απόφαση ενώ μόνο για τους μήνες ενεργού υπηρεσίας τους κατά το ανωτέρω
έτος.

Δεν δικαιούνται κινήτρου απόδοσης, όσοι από το προσωπικό Ε.Ο.Φ
1) Δεν δικαιούνται μισθού, κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.3528/2007 (Α’26) και του άρθρου 17 του π.δ. 410/1998 (Α’191)

2) Τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών.

3) Τίθενται σε διαθεσιμότητα ή αργία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99-105 του ν.3528/2007 (Α’26), όπως ισχύουν.

4) Αποσπώνται στην Προεδρία της Δημοκρατίας ή σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων ή ειδικών συμβούλων ή συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων των μελών της Κυβέρνησης ή Υφυπουργών ή ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών Γενικών Γραμματέων.

5) Διατίθενται για την γραμματειακή υποστήριξη του έργου των βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων και των Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή αποσπώνται στα πολιτικά γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

6) Μετατίθενται ή αποσπώνται σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 67 και 68 του ν.3528/2007 ή άλλες ειδικές διατάξεις για την μετάθεση ή απόσπαση του προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.

7) Τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή σε άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους.

8) Τελούν σε κανονική άδεια μεταξύ των αδειών των άρθρων 52 και 53 του ν.3528/2007.

9) Τελούν σε άδεια μητρότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 52 του ν. 3528/2007.

10) Όσοι υπάλληλοι τελούν σε άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 9 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007.

11) Τελούν σε αναρρωτική άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54, 55 και 56 του ν. 3528/2007.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολούνται ενεργά στον Ε.Ο.Φ. το έτος 2023 και μισθοδοτούνται από τον Ε.Ο.Φ. για το ανωτέρω έτος.