ΔΕΥΑΛ Λάρισας: Άνοιξαν 38 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη για την κάλυψη 38 θέσεων εργασίας που δημοσίευσε η ΔΕΥΑΛ Λάρισας - Ποιους κλάδους αφορά. 

ΔΕΥΑΛ Λάρισας: Άνοιξαν 38 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) ανακοινώνει την πρόσληψη 38 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της επιχείρησης.

Οι 3 προσλήψεις  θέσεων εργασίας θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν διάρκεια 8 μηνών.

Η Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) είναι η πρώτη και μεγαλύτερη Δημοτική Επιχείρηση του κλάδου της, μετά την Ε.Υ.Δ.Α.Π. και την Ε.Υ.Α.Θ. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές, τις οποίες συντηρεί και αναβαθμίζει συνεχώς, με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

ΔΕΥΑΛ: Οι ειδικότητες που ζητούνται

 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 1 θέση
 • ΠΕ Οικονομικού – 1 θέση
 • ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – 1 θέση
 • ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών – 1 θέση
 • ΤΕ Πληροφορικής (Software Ή Hardware) – 1 θέση
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – 1 θέση
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων – 5 θέσεις
 • ΔΕ Υδραυλικών – 10 θέσεις
 • ΔΕ Οδηγών – 1 θέση
 • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών – Συντηρητών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) – 2 θέσεις
 • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων – 1 θέση
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 3 θέσεις
 • ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών – Οξυγονοκολλητώ – 1 θέση
 • ΔΕ Δομικών Έργων – 4 θέσεις
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων – 5 θέσεις

ΔΕΥΑΛ: Τα απαιτούμενα προσόντα

Για τις θέσεις που απαιτούν πτυχίο, απαραίτητο τυπικό προσόν για τη συμμετοχή στην προκήρυξη είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Πώς θα υποβάλετε την αίτησή σας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Τέρμα Τυχερού, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψη κου Τζουραμάνη Νικόλαου (τηλ. επικοινωνίας: 2410687197, 103).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί σύντομα.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ