Δήμος Περάματος: 12 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς

Ξεκινούν την Τρίτη 22/4 οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Περάματος. Οι 12 προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως τις 31 Αυγούστου 2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει την Τρίτη 23 Απριλίου και λήγει την Πέμπτη 2 Μαΐου 2024.

Δήμος Περάματος: 12 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς

Ξεκινούν στις 23/4, οι αιτήσεις στην προκήρυξη που έχει δημοσιεύσει ο Δήμος Περάματος, που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων για τη στελέχωση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.

Οι εν λόγω 12 προσλήψεις θα γίνουν για τη στελέχωση των παιδικών σταθμών που είναι ενταγμένοι στη δράση, «προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», την χρονική περίοδο 2023-2024.

Συγκεκριμένα, οι  12 προσλήψεις για τις θέσεις εργασίας θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως τις 31 Αυγούστου 2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Να σημειωθεί ότι η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον διέπει, για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης.

Οι ειδικότητες που επιθυμεί να καλύψει ο Δήμος Περάματος

  • ΠΕ Ψυχολόγων – 1 θέση
  • ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Ηλικίας – 1 θέση
  • ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Ηλικίας – 1 θέση
  • ΤΕ Νοσηλευτών – 1 θέση
  • ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – 2 θέσεις
  • ΔΕ Μαγείρων – 3 θέσεις
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων – 3 θέσεις

Να σημειωθεί ότι όσοι επιλεγούν, οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον φορέα πιστοποιητικό υγείας.

Το απαραίτητο προσόν

Για τις θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), απαραίτητο τυπικό προσόν για τη συμμετοχή στην προκήρυξη είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Περάματος, Λ. Δημοκρατίας 28, Τ.Κ. 18863, Πέραμα Ν. Αττικής απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Μουρελάτου Ελένης (τηλ. Επικοινωνίας: 2132037257).