Δήμος Θηβαίων: Ανακοινώνει δύο προσλήψεις – Οι ειδικότητες

Ο Δήμος Θηβαίων θα προβεί σε 2 προσλήψεις στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας.

Δήμος Θηβαίων: Ανακοινώνει δύο προσλήψεις - Οι ειδικότητες

Ο Δήμος Θηβαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων, για τη στελέχωση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας.

Συγκεκριμένα, οι 2 προσλήψεις θα γίνουν για την υλοποίηση της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Θηβαίων” με Κωδικό ΟΠΣ 6002504.

Οι 2 προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Υποέργου.

Οι ειδικότητες

  • ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 1 θέση
  • ΔE Διοικητικού – Λογιστικού – 1 θέση

Τα απαραίτητα προσόντα

Για όλες τις θέσεις της προκήρυξης ως πρόσθετο απαραίτητο προσόν διορισμού, θεωρείται η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως, είτε, με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Θηβαίων, Κύπρου 3, Τ.Κ.32200, Θήβα, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Γαρυφαλλιάς Κυρίκου (τηλ. επικοινωνίας: 2262350684).

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την προκήρυξη