Δημόσιο: Το νέο σύστημα μπόνους – Οι αμοιβές και οι προϋποθέσεις

Το νέο σύστημα μπόνους παραγωγικότητας στο δημόσιο είναι μια πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε σε υπουργικό συμβούλιο από την υπουργό Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, και την υφυπουργό Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Δημόσιο: Το νέο σύστημα μπόνους - Οι αμοιβές και οι προϋποθέσεις

Ο σκοπός του είναι να ενθαρρύνει την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της απόδοσης στον δημόσιο τομέα, μέσω ενός συστήματος ανταμοιβής ή επιβράβευσης για τους υπαλλήλους που επιδεικνύουν υψηλή απόδοση και αποτελέσματα στην εργασία τους. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

Το νέο πλαίσιο που προτείνεται από το υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται να έχει σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπαλλήλων με στόχο τη βελτίωση στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου που είναι συνδεδεμένο με το υφιστάμενο σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης, καθώς και τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των Υπουργείων.

Το εν λόγω σύστημα προβλέπει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής για το μπόνους παραγωγικότητας, καλύπτοντας όλους τους φορείς που υπάγονται στην στοχοθεσία και αξιολόγηση. Επίσης, περιλαμβάνει σαφή μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων στόχων και ενιαία μεθοδολογία απονομής της ανταμοιβής.

Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία Επιτροπής Κινήτρων και Ανταμοιβής, ενός Τμήματος Κινήτρων και Ανταμοιβής στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ανταμοιβής για την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας. Τέλος, εισάγονται και μη χρηματικές ανταμοιβές, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας των δημόσιων υπαλλήλων.

Το μπόνους παραγωγικότητας θα δίνεται με βάση συγκεκριμένους στόχους που θα καθορίζονται στην αρχή κάθε έτους για τους φορείς του Δημοσίου. Αυτοί οι στόχοι θα επεξεργάζονται από την Επιτροπή Κινήτρων και Ανταμοιβής, η οποία αποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη και τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες ανά Υπουργείο. Όταν οι στόχοι αυτοί επιτευχθούν, οι υπάλληλοι που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξή τους λαμβάνουν το μπόνους παραγωγικότητας.

Οι δικαιούχοι υπάλληλοι του δημοσίου μπορούν να λάβουν έως και το 15% του ετήσιου βασικού μισθού τους ως χρηματική ανταμοιβή. Η επιλογή των δικαιούχων και το ύψος της ανταμοιβής πραγματοποιείται από τους υπηρεσιακούς τους προϊσταμένους με βάση τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων, αντίθετα προς την πολιτική ηγεσία.

Όσον αφορά τη διανομή της ανταμοιβής, το 40% του ποσού κατανέμεται ισομερώς σε όλους τους υπαλλήλους που εργάστηκαν για την επίτευξη του στόχου, ενώ το υπόλοιπο 60% κατανέμεται μη οριζόντια και σύμφωνα με τη συγκεκριμένη προσφορά του κάθε υπαλλήλου.

Επιπλέον, προβλέπονται δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να αποτραπεί η μετατροπή του μπόνους σε οριζόντιο επίδομα, ενώ εισάγονται μη χρηματικές ανταμοιβές, όπως η συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από φορείς δημόσιας διοίκησης στο εξωτερικό.

Η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Εισάγουμε υγιή κίνητρα στο Δημόσιο. Επενδύουμε στους ανθρώπους μας, επιβραβεύουμε τους δημοσίους υπαλλήλους που είναι ιδιαιτέρως αποδοτικοί. Αλλάζουμε την αντίληψη για το Δημόσιο μέσα από ένα πλούσιο μεταρρυθμιστικό πλέγμα που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, πιο φιλικού, πιο αποτελεσματικού κράτους που θα εξυπηρετεί καλύτερα τον πολίτη».

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το πριμ των δημοσίων Υπαλλήλων

Τι είναι το νέο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων (μπόνους παραγωγικότητας);

Πρόκειται για ένα νέο σύστημα επιβράβευσης των δημοσίων υπαλλήλων για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη προσδιορισμένων και μετρήσιμων στόχων, απόλυτα συνδεδεμένο με το υφιστάμενο σύστημα στοχοθεσίας – αξιολόγησης και με τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των Υπουργείων.

Στόχος του νέου συστήματος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπαλλήλων ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με απώτερο στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ποια είναι τα οφέλη του μπόνους παραγωγικότητας;

Τα οφέλη του συγκεκριμένου νομοθετήματος είναι τα ακόλουθα:

Επιβράβευση άξιων και αποτελεσματικών δημοσίων υπαλλήλων – εισαγωγή υγιών κινήτρων στο Δημόσιο.

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Δημόσιου Τομέα – ενίσχυση της συνεργατικότητας μεταξύ υπηρεσιών που εξυπηρετούν κοινούς στόχους.

Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες – καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ταχύτερη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και προτεραιοτήτων Υπουργείων.

Ενίσχυση της εικόνας και της ελκυστικότητας του Δημόσιου Τομέα ως εργοδότη.

Ποιους αφορά το μπόνους παραγωγικότητας;

Όλοι οι υπάλληλοι φορέων που υπάγονται στην στοχοθεσία – αξιολόγηση, όπως π.χ. Υπουργεία, δήμοι και περιφέρειες, νοσοκομεία, είναι εν δυνάμει δικαιούχοι του μπόνους παραγωγικότητας.

Προκειμένου να λάβει ένας υπάλληλος το μπόνους παραγωγικότητας, πρέπει να έχει συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη στόχου που έχει επιλεγεί προς ανταμοιβή.

Πώς επιλέγονται οι προς επιβράβευση στόχοι;

Οι στόχοι που τίθενται για κάθε υπηρεσία του Δημοσίου προκύπτουν από την υφιστάμενη διαδικασία στοχοθεσίας φορέων του Δημοσίου, στην όποια ενσωματώνονται και εξειδικεύονται ανά Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση και Τμήμα τα έργα των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων.

Στην αρχή κάθε έτους θα καθορίζονται οι, προς ανταμοιβή, στόχοι των φορέων, κατόπιν επεξεργασίας από την Επιτροπή Κινήτρων και Ανταμοιβής που αποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη και τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς, με βάση τις προτεραιότητες ανά Υπουργείο.

Πώς υπολογίζεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων;

Οι στόχοι των υπηρεσιών που προκύπτουν από την υφιστάμενη διαδικασία στοχοθεσίας φορέων του Δημοσίου διαμορφώνονται στο σύνολό τους σύμφωνα με τη μέθοδο S.M.A.R.T..

Με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν στόχοι που είναι:

  • Συγκεκριμένοι,
  • Μετρήσιμοι,
  • Επιτεύξιμοι,
  • Σχετικοί,
  • Χρονικά προσδιορισμένοι.

Ο βαθμός επίτευξης των επιλεγμένων προς επιβράβευση στόχων υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης απόδοσης.

Οι δείκτες αυτοί, καθώς και το τεκμηριωτικό υλικό που αποδεικνύει την πρόοδο της επίτευξης των επιλεγμένων στόχων, καταγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Ανταμοιβής, που υλοποιείται για τον σκοπό αυτό, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πώς επιλέγονται οι δικαιούχοι υπάλληλοι και πως διασφαλίζεται ότι δεν θα καταλήξει επιδοματικού χαρακτήρα σε όλους;

Η επιλογή των δικαιούχων υπαλλήλων και του ύψους ανταμοιβής ανά δικαιούχο πραγματοποιείται από τους υπηρεσιακούς τους προϊσταμένους και όχι από την πολιτική ηγεσία, με κριτήριο τη συμβολή τους στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.

Προκειμένου το μπόνους παραγωγικότητας να μην αποκτήσει «επιδοματικό» χαρακτήρα καθορίζεται ελάχιστο ποσό ανταμοιβής ανά υπάλληλο και ανώτατος αριθμός δικαιούχων υπαλλήλων ανά φορέα.

Το 40% του ποσού ανταμοιβής κατανέμεται ισομερώς στους δικαιούχους υπαλλήλους και το 60% κατανέμεται μη οριζόντια και σε συνάρτηση με την προσφορά του κάθε υπαλλήλου στην επίτευξη του στόχου.

Ποιο είναι το ύψος της χρηματικής ανταμοιβής που λαμβάνουν οι υπάλληλοι;

Οι δικαιούχοι υπάλληλοι μπορούν να λάβουν χρηματική ανταμοιβή έως το 15% του ετήσιου βασικού μισθού τους.

Ο προϋπολογισμός για τις χρηματικές ανταμοιβές, σύμφωνα με το νέο σύστημα, ανέρχεται συνολικά σε 40 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Τι είναι οι μη χρηματικές ανταμοιβές;

Οι μη χρηματικές ανταμοιβές χορηγούνται εφάπαξ, ετησίως, σε υπαλλήλους που έχουν συμβάλει στην πλήρη επίτευξη στόχων και δεν έχουν λάβει χρηματική ανταμοιβή.

Χορηγούνται κατόπιν εμπεριστατωμένων εισηγήσεων των άμεσων προϊσταμένων των υπαλλήλων.

Μπορούν να έχουν για παράδειγμα τη μορφή συμμετοχής σε ειδικά προγράμματα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από φορείς δημόσιας διοίκησης στο εξωτερικό.

Πώς διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στη διαδικασία χορήγησης του μπόνους παραγωγικότητας;

Το νομοσχέδιο εισάγει μια σειρά από δικλείδες ασφαλείας για την αντικειμενικότητα στη διαδικασία χορήγησης του μπόνους παραγωγικότητας:

Προβλέπεται μεθοδικός τρόπος κατανομής της ανταμοιβής, με συγκεκριμένους μαθηματικούς τύπους που αναγράφονται ρητά στο σχέδιο νόμου,

Οι υπάλληλοι που θα λάβουν μπόνους παραγωγικότητας επιλέγονται από τους υπηρεσιακούς τους προϊσταμένους και όχι από την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων,

Το Πληροφοριακό Σύστημα Ανταμοιβής διασφαλίζει τη δίκαιη εφαρμογή του μπόνους παραγωγικότητας, μέσω της παρακολούθησης των δεικτών μέτρησης απόδοσης και του απαραίτητου τεκμηριωτικού υλικού,

Δίνεται η δυνατότητα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας να προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο δίκαιης κατανομής και ορθής καταβολής του μπόνους.