ΔΥΠΑ: 287 ευρώ στο IBAN – Τα δικαιολογητικά για το επίδομα

Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ ύψους 287,4 ευρώ μπορούν να λάβουν όσοι δεν δικαιούνται ταμείο ανεργίας. Εφόσον υποβάλλετε την αίτησή σας εντός του Ιανουαρίου και εγκριθεί θα λάβετε την πρώτη από τις τρεις πληρωμές τον Απρίλιο.

ΔΥΠΑ: 287 ευρώ στο IBAN - Τα δικαιολογητικά για το επίδομα

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία έναρξης του τριμήνου ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος και όχι από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ανεργίας.

ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούνται το ειδικό βοήθημα

Το ειδικό βοήθημα –επίδομα 287 ευρώ δικαιούνται οι ασφαλισμένοι/-ες, που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης αλλά παραμένουν εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων επί τρεις μήνες.

Με δεδομένο ότι ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 19,16 ευρώ το ύψος του επιδόματος διαμορφώνεται (19,16 χ 15 = 287,4 ευρώ).

Επιπλέον οι δικαιούχοι επιβάλλεται να έχουν εργαστεί με ένσημα  εξήντα τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.).

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να λάβετε το επίδομα από τις ΔΥΠΑ

Το επίδομα ΔΥΠΑ που ονομάζεται τρίμηνης παραμονής καταβάλλεται στον άνεργο δικαιούχο μετά από τρεις μήνες παραμονής του στο μητρώο ανέργων.

Ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να περιμένει τρεις μήνες για να κάνει την αίτηση στο Gov.gr για το συγκεκριμένο επίδομα ΔΥΠΑ, αλλά η πρώτη πληρωμή θα γίνει αφού κλείσουν τρεις μήνες από την αίτηση.

Το επίδομα θα καταβάλλεται κάθε τρίμηνο για ένα έτος και το ποσό θα ανέρχεται στα 287 ευρώ σε κάθε πληρωμή μετά από την τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού.

Οι δικαιούχοι υποχρεωτικά δεν θα πρέπει να υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέματα κ.λπ.)

Tο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του/της ασφαλισμένου/-ης να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Για το έτος 2022 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 12.619,22 €. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος

Διαδικασία υποβολής αίτησης – Παραλαβή απόφασης

Αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

 • αυτοπροσώπως, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας του τόπου κατοικίας ή της τελευταίας απασχόλησης, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας
 • μέσω των e-services ΔΥΠΑ
 • μέσω ΚΕΠ

Η δε παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις e-services ΔΥΠΑ είτε μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.

Τα ψηφιακά βήματα για την αίτησή σας στις ΔΥΠΑ

 • Είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ
 • Είσοδος με κωδικούς taxisnet
 • Καταχώρηση ΑΜΚΑ
 • Επιλογή υποβολή αίτησης
 • Επιλογή Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων
 • Έλεγχος στοιχείων διεύθυνσης και τραπεζικού λογαριασμού
 • Πληκτρολόγηση ΙΒΑΝ νέου λογαριασμού και επισύναψη αποδεικτικού
 • Επιβεβαίωση στοιχείων διεύθυνσης και τραπεζικού λογαριασμού αιτούντος
 • Καταγραφή και πρωτοκόλληση αίτησης
 • Επεξεργασία της αίτησης από την ΔΥΠΑ
 • Έκδοση απορριπτικής απόφασης
 • Ενημέρωση του αιτούντος
 • Έκδοση εγκριτικής απόφασης
 • Κατάθεση ποσού και ενημέρωση του αιτούντος

Διάρκεια και ποσό επιδότησης

Οι ασφαλισμένοι/-ες μπορούν να λάβουν το ειδικό βοήθημα από τις ΔΥΠΑ μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος.

Σε περίπτωση που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων, η οποία είναι απαραίτητο να πληρούνται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.

Επίσης, οι ασφαλισμένοι/-ες πρέπει να έχουν τεθεί, για όλο το εν λόγω χρονικό διάστημα, στη διάθεση της αρμόδιας ΔΥΠΑ.

Το ποσό του βοηθήματος ισούται με δεκαπέντε ημερήσια επιδόματα και προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.