ΔΥΠΑ: Προσλαμβάνει 20 εκπαιδευτικούς – Οι ειδικότητες

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ) ανακοίνωσε την πρόσληψη 20 ωρομίσθιων εκπαιδευτών. Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη που αναφέρει τα απαιτούμενα προσόντα και τις ειδικότητες.

ΔΥΠΑ: Προσλαμβάνει 20 εκπαιδευτικούς - Οι ειδικότητες

Η ΔΥΠΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 τ727/20/20-03-18 απόφαση Δ.Σ. του ΟΑΕΔ έγκριση αναλυτικού προγράμματος ΣΕΚ του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από την Δευτέρα 26-02-2024 έως και την Παρασκευή 01-03-2024, με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά και ώρα από 8:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]), όπως προβλέπονται από την με υπ’αριθμ. 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β΄/16.07.1996).

Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Κ.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α. Πάτρας (Λ. Αθηνών 89, ΡΙΟ, ΤΚ 26500, τηλ. 2610966984), για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

ΔΥΠΑ: Οι ειδικότητες εκπαιδευτών και τα απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές των ΔΥΠΑ πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τους εξής τίτλους σπουδών, διπλώματα ή πιστοποιήσεις ανά θεματική ενότητα:

1. Βασικές Αρχές Ναυαγοσωστικής:

Ναυαγοσώστης εκπαιδευτής, πιστοποιημένου φορέα για την εκπαίδευση Α’ Επιπέδου ναυαγοσωστικής κατάρτισης, σύμφωνα με την διαβάθμιση πιστοποιητικών και διπλωμάτων που χορηγούν οι Σχολές Ναυαγοσωστικής, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

2. Βασικές Αρχές Πρώτων Βοηθειών:

Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής AEI/ΤΕΙ.

3. Πλοήγηση Λέμβου και Ξενάγηση:

Οι Εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ με Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών ως Αρχιλεμβούχοι και ελλείψει αυτών Λεμβούχοι με δέκα (10) έτη εμπειρία.

4. Αγγλικά: Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ Αγγλικής

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την προκήρυξη