Εχεις χρέη: Ετσι θα έχεις 2η ευκαιρία «ανάσα» στις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Πρόσθετες διατάξεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογούμενων περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 8 Απριλίου. Οι  εν λόγω διατάξεις αφορούν στους όρους διατήρησης και αναβίωσης των ρυθμίσεων οφειλών με στόχο να καταστούν επιεικέστεροι και δικαιότεροι προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι. 

Εχεις χρέη: Ετσι θα έχεις 2η ευκαιρία «ανάσα» στις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Μία δεύτερη ευκαιρία για τους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές δίνει το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στον κώδικα φορολογικών διαδικασιών το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση έως τις 8 Απριλίου.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, καταβολές έναντι δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής που χορηγούνται βάσει νόμου ή απόφασης διοικητικού οργάνου και αποδόσεις από παρακράτηση των πιστοποιητικών που έχουν διενεργηθεί ή διενεργούνται μέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και επιστροφές φόρων και αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που έχουν εκκαθαριστεί ή εκκαθαρίζονται από τη Φορολογική Διοίκηση έως και την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον εκκρεμεί η πίστωση ή ο συμψηφισμός τους, πιστώνονται κατά προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, με την ακόλουθη σειρά:

 • Σε ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής που χορηγούνται βάσει νόμου ή απόφασης διοικητικού οργάνου, στις οποίες έχουν υπαχθεί οφειλές των ιδίων προσώπων, κατά σειρά παλαιότητας αυτών.
 • Σε ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών εκτός ρύθμισης τμηματικής καταβολής των ανωτέρω προσώπων, κατά σειρά παλαιότητας αυτών.

Η πίστωση ή ο συμψηφισμός, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διενεργείται κεντρικά, μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πίστωση ή ο συμψηφισμός δύναται να διενεργείται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης, το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Αν, μετά την πίστωση ή τον συμψηφισμό των ποσών της παρ. 1, δεν έχει επέλθει εξόφληση των ληξιπρόθεσμων δόσεων των ρυθμίσεων και δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις τήρησης αυτών, βεβαιώνεται η απώλειά τους.

Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις διατάξεις περί θεμάτων εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στον ν. 4469/2017 (Α΄ 62), περί του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, καθώς και στις ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, των οποίων οι όροι τηρούνται.

Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος.

 Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Ρύθμιση 24 δόσεων

Η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, τηρουμένων και των διατάξεων περί δημοσιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, εάν ο οφειλέτης:

 1. δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,
 2. καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός,
 3. δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία αυτή,
 4. δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος, εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους,
 5. έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.».

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης, καθώς και η μη εξόφληση ή τακτοποίηση κατά νόμιμο τρόπο από τον οφειλέτη, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος, των οφειλών του εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους, έχει ως συνέπειες:

α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,

β) την υποχρέωση άμεσης καταβολής του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης, συνυπολογιζομένων των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, τα οποία αναβιώνουν αναδρομικά και

γ) την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Οι συνέπειες του προηγούμενου εδαφίου δεν επέρχονται εάν ο οφειλέτης, μετά την πάροδο εξαμήνου από την ένταξη σε ρύθμιση και την πλήρωση των όρων αυτής:

– δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή

– δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες.

Για τις ως άνω περιπτώσεις α΄ και β΄ η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%).

– εάν, κατ’ εξαίρεση και όχι πέραν της 31.12.2017, οι νέες οφειλές εξοφληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας από την ημερομηνία που αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Η προθεσμία αυτή ορίζεται σε τριάντα ημέρες μέχρι τις 30.6.2016 και σε δεκαπέντε ημέρες από την 1.7.2016 μέχρι τις 31.12.2017. Επιπλέον, από την 1.1.2017 μέχρι τις 31.12.2017, η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.

Η ρύθμιση δεν χάνεται, εάν οι νέες οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης ή υπάγονται σε ρύθμιση μετά από αίτηση του οφειλέτη που υποβάλλεται πριν τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. Εάν το συνολικό ύψος των οφειλών, νέων και εντός ρύθμισης, υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, η ρύθμιση των νέων οφειλών χορηγείται μόνον εφόσον ο οφειλέτης επικαλείται και αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία για την καταβολή τους μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

 1. δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
 2. δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος, εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.
 3. δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία αυτή».

Ρύθμιση 100 δόσεων (νόμου 4321/2015)

Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

 1. δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
 2. δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία αυτή,
 3. έχει ενταχθεί στη ρύθμιση με εσφαλμένες βεβαιώσεις,
 4. δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος, εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.

Κατ’ εξαίρεση, και όχι πέραν της 31.12.2017, η ρύθμιση δεν χάνεται, εάν οι νέες οφειλές εξοφληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας από την ημερομηνία που αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Η προθεσμία αυτή ορίζεται σε τριάντα ημέρες μέχρι τις 30.6.2016 και σε δεκαπέντε ημέρες από την 1.7.2016 μέχρι τις 31.12.2017. Επιπλέον, από την 1.1.2017 μέχρι τις 31.12.2017, η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.

Η ρύθμιση δεν χάνεται, εάν οι νέες οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης ή υπάγονται σε ρύθμιση μετά από αίτηση του οφειλέτη που υποβάλλεται πριν τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. Εάν το συνολικό ύψος των οφειλών, νέων και εντός ρύθμισης, υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, η ρύθμιση των νέων οφειλών χορηγείται μόνον εφόσον ο οφειλέτης επικαλείται και αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία για την καταβολή τους μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ρύθμιση 120 δόσεων (ν. 4611/2019)

Η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

 1. δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
 2. δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία αυτή.
 3. δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος, εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.
 4. υποπέσει σε παραβάσεις καθ’ υποτροπή. Ως υποτροπή νοείται η διαπίστωση με την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου εκ νέου διάπραξης οποιασδήποτε παράβασης εκ των ως άνω αναφερομένων από την ένταξη του φορολογούμενου στη ρύθμιση και εφεξής.

Η παρούσα ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση αποτελεί την τελευταία ρύθμιση οφειλών με έκτακτο χαρακτήρα.

Ρύθμιση 72 δόσεων (ν. 5036/2023 )

Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

 1. δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών,
 2. δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος, εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.

Ειδικά αν οι οφειλές του πρώτου εδαφίου ήταν ενταγμένες σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής κατά την 1η.11.2021, η οποία χάθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο, ο οφειλέτης δύναται κατ’ εξαίρεση, ακόμα και αν έχει ήδη υπαγάγει τις οφειλές αυτές για δεύτερη φορά σε ρύθμιση.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές: «Βουνά» χρέους

Την εικόνα δίνει ανάγλυφα η τριμηνιαία έκθεση του Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, η οποία δημοσιεύτηκε την Δευτέρα (1.4.2024).

Έτσι, όσον αφορά τα χρέη προς την Εφορία, αν και οι οφειλέτες μειώθηκαν κατά 99.985 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με πέρυσι, οι 9.380 οφειλέτες από τους 3.931.625 οφείλουν συνολικά το 77% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών ή σχεδόν 82,258 δισ. ευρώ. Από αυτά μόνο το 5,8% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου έχει ρυθμιστεί, ήτοι σε 4,7 δισ. ευρώ με το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών, το 23,8%, να εντοπίζεται σε οφειλέτες που χρωστούν από 500 έως 10.000 ευρώ, δηλαδή σε μικροοφειλέτες.

Ένα ποσοστό 24,6% του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, στα 26,3 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύει οφειλές που θεωρούνται ανεπίδεκτες είσπραξης. Αν και η μείωση του συνολικού αριθμού των οφειλετών αντανακλά κυρίως μια πτωτική τάση που αφορά στις μικρές κατηγορίες, τα πράγματα είναι διαφορετικά, όσο πάμε ψηλότερα.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Γραφείου, όσον αφορά τις οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ, στο τέλος του Ιανουαρίου 2024 έφτασαν τα 57 δισ. ευρώ με το 61,2% των οφειλετών να αποτελείται από νομικά και όχι φυσικά πρόσωπα, που συναντάται κατά πλειοψηφία στις χαμηλότερες κατηγορίες οφειλών.

Όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ασφαλισμένων στο τέλος του Δεκεμβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά 385 εκατ. ευρώ φτάνοντας στα 47,6 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των πρόσθετων τελών κατά 403,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι κύριες οφειλές παρουσίασαν μείωση κατά 18,4 εκατ. ευρώ. Σε ετήσια βάση, μείωση παρουσίασε ο αριθμός των μητρώων των οφειλετών κατά 59.168, πέφτοντας στο τέλος του 2023 σε 2.267.625.

Από την άλλη οι συνολικές οφειλές σημείωσαν αύξηση κατά περίπου 1,9 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγο αύξησης των κύριων οφειλών κατά 285,8 εκατ. ευρώ, όσο και των πρόσθετων τελών κατά 1,6 δισ. ευρώ.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις δημοσίου προς ιδιώτες, τον Ιανουάριο αυξήθηκαν κατά 249 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να αυξάνονται κατά 352 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 2,409 δισ. ευρώ ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν κατά 103 εκατ. ευρώ πέφτοντας στα 448 εκατ. ευρώ.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Ποιοι κινδυνεύουν με  φυλάκιση

Ο νέος ποινικός κώδικας για ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 100.000 ευρώ προς το Δημόσιο προβλέπει ποινές φυλάκισης που θα ξεπερνούν τα 3 έτη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σχετικά με τα αρρύθμιστα χρέη που δεν εξυπηρετούνται για περισσότερους από 4 μήνες, θα συνυπολογίζονται και αυτά που προέρχονται από τη μη εκτέλεση χρηματικών ποινών που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια, μαζί με τις λοιπές προσαυξήσεις που προκύπτουν από τους τόκους.

Έτσι, οι οφειλέτες με χρέη προς το Δημόσιο μεγαλύτερα των 100.000 ευρώ θα αντιμετωπίζουν την πιθανότητα φυλάκισης ενός έτους, το λιγότερο. Οι συγκεκριμένες ποινές είναι πιθανό να ξεπεράσουν και τα 3 έτη στην περίπτωση που το σύνολο των απλήρωτων οφειλών υπερβεί τις 200.000 ευρώ.

Ο οφειλέτης είναι δυνατό να γλυτώσει την ποινή φυλάκισης και να μην τιμωρηθεί εάν εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος του μέχρι την εκδίκαση του ποινικού σκέλους της υπόθεσής του, σε οποιονδήποτε βαθμό, ή εφόσον εντάξει το χρέος του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

Επιπλέον, εφόσον αμφισβητεί το χρέος, δηλαδή το ύψος του ποσού που του έχουν καταλογίσει οι φορολογικές αρχές, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και εν συνεχεία, σε περίπτωση μη δικαίωσης από τη ΔΕΔ, και στα διοικητικά δικαστήρια, οπότε μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης οι διαδικασίες επιβολής των ποινικών κυρώσεων μπορεί να «παγώσουν». Οι ποινές φυλάκισης ισχύουν, εκτός από τα χρέη προς την εφορία, και για τα χρέη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τί ισχύει για «βρόμικο» χρήμα

Αυστηρότερες με τον νέο ποινικό κώδικα γίνονται και οι κυρώσεις για αδικήματα που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Το διοικητικό πρόστιμο των 50.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ διατηρείται ως έχει. Αλλάζουν ωστόσο οι χρηματικές ποινές για τις περιπτώσεις που δεν μπορεί να υπολογιστεί το κέρδος της παράβασης. Αυξάνονται στα 4 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα: αν η αξιόποινη πράξη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή κάποιο από τα βασικά αδικήματα τελείται προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου ή οντότητας από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου ή της οντότητας και κατέχει διευθυντική θέση εντός αυτών ή έχει εξουσία εκπροσώπησής τους ή εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων για λογαριασμό τους ή για την άσκηση ελέγχου εντός αυτών, επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο ή την οντότητα, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι εξής κυρώσεις:

α) Διοικητικό πρόστιμο από 50.000 ευρώ έως δέκα 10.000.000 ευρώ. Το ακριβές ποσό του προστίμου ορίζεται κατ’ ελάχιστον στο διπλάσιο του ποσού του κέρδους που προήλθε από την παράβαση, εφόσον το κέρδος μπορεί να προσδιοριστεί, είτε εφόσον δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε 4.000.000 εκ ευρώ, από 1.000.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα

β) Οριστική ή προσωρινή, για χρονικό διάστημα από έναν μήνα έως δύο έτη, ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή λύση του νομικού προσώπου ή της οντότητας και θέση αυτού ή αυτής υπό εκκαθάριση.

γ) Απαγόρευση άσκησης ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για το ίδιο χρονικό διάστημα.

δ) Οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό διάστημα αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προμήθειες, επιδοτήσεις, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του Δημοσίου.