Έχετε χρέη: Ασχημα τα νέα – Το αποφάσισε η Εφορία

Η Εφορία πήρε μια πολύ σημαντική αναφορικά με όλους εκείνους τους ανθρώπους που έχουν χρέη και τα νέα για εκείνους είναι άσχημα.

Έχετε χρέη: Ασχημα τα νέα - Το αποφάσισε η Εφορία

Η εφορία αποφάσισε μέσα στο επόμενο διάστημα να υλοποιήσει και στην πράξη μια απόφαση που πήρε για όλους εκείνους που έχουν χρέη και τα νέα γι’ αυτούς είναι ιδιαίτερα άσχημα.

Πιο αναλυτικά να αναφέρουμε ότι στο τέλος της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 31 Ιουλίου 2024 πιθανότατα ο αριθμός των οφειλετών του Δημοσίου να «αυγατίσει» και να ξεπεράσει τους 3.878.712, επίπεδα που κινούνται σήμερα.

Τέλος, αυτό θα συνεπάγεται και πως οι οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης θα ξεπεράσουν τα υφιστάμενα επίπεδα των 2.141.258.

Η εφορία πήρε αποφάσεις αναφορικά με όσους έχουν χρέη – Δείτε αναλυτικά

Οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης – Τι αντιμετωπίζουν. Πώς θα κινηθεί η εφορία μετά τις φορολογικές δηλώσεις.
Στο τέλος της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 31 Ιουλίου 2024 πιθανότατα ο αριθμός των οφειλετών του Δημοσίου να «αυγατίσει» και να ξεπεράσει τους 3.878.712, επίπεδα που κινούνται σήμερα.

Αυτό θα συνεπάγεται και πως οι οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης θα ξεπεράσουν τα υφιστάμενα επίπεδα των 2.141.258 , ενώ και οι οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης θα ξεπεράσουν τους 1.506.475.

Ποια τύχη περιμένει όσους δεν ρυθμίσουν τα χρέη τους και βρεθούν υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης; Σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων:

Το κατασχετήριο κοινοποιείται από τις φορολογικές αρχές στο κεντρικό κατάστημα ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τράπεζας και μπορεί να περιέχει περισσότερους οφειλέτες του Δημοσίου. Σε αυτό επισυνάπτεται για κάθε οφειλέτη πίνακας στον οποίο αναφέρονται το είδος και το ποσό κάθε οφειλής, καθώς και ο αριθμός και η χρονολογία βεβαίωσης ή τα στοιχεία της καταχώρισης του νόμιμου-εκτελεστού τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της ΑΑΔΕ.

Ειδικά για τις κατασχέσεις με ηλεκτρονικά μέσα η κοινοποίηση του κατασχετηρίου θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ημερομηνία και ώρα αποστολής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής του από το πιστωτικό ίδρυμα, μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου που δηλώθηκε από αυτό.

Τα κατασχεμένα ποσά αποδίδονται είτε στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση υποχρεωτικά εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου, με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από 70.000 ευρώ.

Οι τράπεζες υποχρεούνται να προβαίνουν αυθημερόν στις ενέργειες που απαιτούνται για τη δέσμευση των χρημάτων, που βρίσκονται ή κατατίθενται στους λογαριασμούς των οφειλετών, μέχρι του ύψους της συνολικής οφειλής.

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος αναθεωρήθηκε προσφάτως, προβλέπει τις αρμοδιότητες της φορολογικής διοίκησης και θέτει τις προϋποθέσεις και τα όρια του ελέγχου. Πότε μπαίνει σε σπίτια η εφορία.
Ο έλεγχος εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογουμένου είναι δυνατόν να έχει τη μορφή εξ αποστάσεως ελέγχου, από τα γραφεία της φορολογικής διοίκησης, με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο φορολογούμενος, καθώς και λοιπά στοιχεία που έχει στην κατοχή της η διοίκηση, αλλά και επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. Η απόφαση για τη διενέργεια πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιείται στον φορολογούμενο με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση (πλην των περιπτώσεων όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί φοροδιαφυγή). Κάθε άλλος επιτόπιος φορολογικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ο ελεγκτής δύναται να απαιτεί από τον φορολογούμενο ή τον φορολογικό εκπρόσωπό του να παρίσταται στον τόπο όπου διενεργείται ο φορολογικός έλεγχος και να απαντάει σε ερωτήματα που του τίθενται, ώστε να διευκολύνεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου. Εάν τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε σχετιζόμενα αρχεία. Ειδικότερα, ο φορολογούμενος (και όσοι τρίτοι παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες προς τον φορολογούμενο) υποχρεούνται να παράσχουν κάθε απαραίτητη πληροφορία για την απρόσκοπτη πρόσβαση του ελεγκτή, ανεξάρτητα από τον τόπο της αποθήκευσης και της μορφής των δεδομένων αυτών.

Ο υπάλληλος που έχει ορίσει η φορολογική διοίκηση δύναται να κατάσχει τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία και οποιαδήποτε άλλα ανεπίσημα βιβλία, έγγραφα, αρχεία ή στοιχεία θεωρήσει αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποδεικτική αξία αυτών.

Τι ισχύει για έλεγχο σε σπίτια και επιχειρήσεις

Για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης οι υπάλληλοι της φορολογικής διοίκησης φέρουν έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τον αριθμό και την ημερομηνία της εντολής, το ονοματεπώνυμο των υπαλλήλων στους οποίους έχει ανατεθεί ο φορολογικός έλεγχος, τα στοιχεία του φορολογούμενου, τη φορολογική περίοδο ή υπόθεση και το είδος φορολογίας που αφορά ο φορολογικός έλεγχος, τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου και το χαρακτηρισμό «πλήρης» ή «μερικός» έλεγχος, κατά περίπτωση.

Ο οριζόμενος από τη φορολογική διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος πρέπει να επιδεικνύει το δελτίο ταυτότητάς του και την εντολή φορολογικού ελέγχου πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου.

Η είσοδος στην κατοικία του φορολογούμενου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα και ο έλεγχος πραγματοποιείται μόνο με την παρουσία δικαστικού λειτουργού. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως και να διευκολύνει το έργο του υπαλλήλου της φορολογικής διοίκησης.