Έδεσσα: Το δημοτικό κολυμβητήριο προσλαμβάνει ναυαγοσώστη, μέσω ΑΣΕΠ – Πώς θα υποβάλετε αίτηση 

Ο Δήμος Έδεσσας επιθυμεί να  προσλάβει, μέσω ΑΣΕΠ, ναυαγοσώστη για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου. Δείτε τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας καθώς και το πώς θα υποβάλετε την αίτησή σας. 

Έδεσσα: Το δημοτικό κολυμβητήριο προσλαμβάνει ναυαγοσώστη, μέσω ΑΣΕΠ - Πώς θα υποβάλετε αίτηση 

Θέσεις εργασίας για ναυαγοσώστες διατίθενται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Έδεσσας, έπειτα από προκήρυξη που εγκρίθηκε από τον ΑΣΕΠ.

Στον Δήμο Έδεσσας και συγκεκριμένα στο κολυμβητήριο θα επιλεγούν απόφοιτοι Λυκείου, ενώ όλοι οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην προκήρυξη, θα πρέπει να είναι από 18 έως 60 ετών. Επισημαίνεται ακόμα πως η εν λόγω προκήρυξη διαθέτει κριτήριο εντοπιότητας, επομένως θα δοθεί προτεραιότητα στους μόνιμους κατοίκους των Δήμων Αλμωπίας, Έδεσσας, Πέλλας και Σκύδρας της Π.Ε. Πέλλας.

ΑΣΕΠ: Θέσεις στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Έδεσσας: Απαιτούμενα προσόντα

  • Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας*.
  • Άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή ή Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή, σε ισχύ.

Δήμος Έδεσσας – Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  • είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
    Δήμος Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 1, Τ.Κ. 58200 Έδεσσα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, υπ’ όψιν κας. Ευαγγελίας Δημητριάδου (τηλ. επικοινωνίας: 2381350782).

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη