Εκπληξη με την Τράπεζα Πειραιώς – Η ανακοίνωση που πρέπει να διαβάσετε

Δείτε μια ανακοίνωση-έκπληξη που εξέδωσε η Τράπεζας Πειραιώς.

Εκπληξη με την Τράπεζα Πειραιώς - Η ανακοίνωση που πρέπει να διαβάσετε

Η Τράπεζα Πειραιώς που στόχο έχει τη διαρκή βελτίωση του προφίλ κινδύνου της ίδιας, αποφάσισε να δημοσιεύσει μια ανακοίνωση, η οποία αποτελεί έκπληξη σε όποιον τη διαβάσει και ενημερωθεί σχετικά με το θέμα που αναφέρει.

Πιο αναλυτικά η DBRS αναβάθμισε της μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας Πειραιώς συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης Long-Term Issuer Rating σε BB από B.

Από εκεί και πέρα να σημειώσουμε ότι η DBRS αναβάθμισε την Αξιολόγηση Μακροπρόθεσμων Καταθέσεων της Πειραιώς σε ΒΒ (υψηλή), η οποία είναι μία βαθμίδα πάνω από την Εσωτερική Αξιολόγηση (IA), αντικατοπτρίζοντας το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα.

Δείτε την ανακοίνωση-έκπληξη της Τράπεζας Πειραιώς

Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει τη διαρκή βελτίωση του προφίλ κινδύνου της τράπεζας.

Τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας Πειραιώς αναβάθμισε η DBRS, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης Long-Term Issuer Rating σε BB από B.

Ταυτόχρονα, η DBRS αναβάθμισε την Αξιολόγηση Μακροπρόθεσμων Καταθέσεων της Πειραιώς σε ΒΒ (υψηλή), η οποία είναι μία βαθμίδα πάνω από την Εσωτερική Αξιολόγηση (IA), αντικατοπτρίζοντας το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα, το οποίο έχει την πλήρη προτίμηση των καταθετών στις διαδικασίες αφερεγγυότητας και εξυγίανσης τραπεζών. Η τάση σε όλες τις αξιολογήσεις είναι σταθερή.

Δείτε το στόχο της αναβάθμισης της Τράπεζας Πειραιώς

Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει τη διαρκή βελτίωση του προφίλ κινδύνου της τράπεζας, που απορρέει από την περαιτέρω μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και τον περιορισμένο σχηματισμό νέων NPEs. Ωστόσο, οι μετρήσεις ποιότητας του ενεργητικού του Ομίλου εξακολουθούν να παραμένουν σχετικά αδύναμες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η DBRS αναμένει ότι οι νέες εισροές NPEs θα αυξηθούν τα επόμενα τρίμηνα λόγω των υψηλότερων επιτοκίων, του υψηλότερου κόστους ζωής και της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, το προφίλ κινδύνου της Πειραιώς θα πρέπει να παραμείνει ισχυρότερο από ό,τι στο παρελθόν χάρη στην περαιτέρω εξυγίανση, την πιο ισχυρή κάλυψη NPEs και την υποστήριξη της επέκτασης δανείων από έργα που συνδέονται με τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Η αναβάθμιση λαμβάνει επίσης υπόψη τα ενισχυμένα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας της τράπεζας λόγω της διαρκούς εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων, καθώς και τη μικρότερη επιβάρυνση από τα NPEs. Η Πειραιώς έχει επιδείξει βελτιωμένο ιστορικό στη δημιουργία επαναλαμβανόμενων κερδών τα τελευταία χρόνια και η DBRS αναμένει ότι αυτή η τάση θα παραμείνει σε γενικές γραμμές σε ισχύ. Ωστόσο, κάποια συμπίεση περιθωρίου, πιθανώς υψηλότερα λειτουργικά έξοδα στο άμεσο μέλλον λόγω υψηλού πληθωρισμού και ψηφιακών επενδύσεων, καθώς και αύξηση του πιστωτικού κόστους λόγω πιθανών νέων κινδύνων για την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να περιορίσουν τη δυναμική.

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας συνεχίζουν να λαμβάνουν υπόψη το ισχυρό εγχώριο franchise της τράπεζας στη λιανική και εταιρική τραπεζική, και τη σταθερή θέση χρηματοδότησης και ρευστότητάς της. Ωστόσο, οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας ενσωματώνουν επίσης τη μέτρια διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου και των ροών εσόδων της Πειραιώς, καθώς και το υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTC) που περιλαμβάνονται στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου, το οποίο θεωρούμε ως ασθενέστερη μορφή κεφαλαίου.