ΕΟΠΥΥ: Άσχημα τα νέα – Χρεώνεται κάθε συνταγή και παραπεμπτικό

Άσχημη εξέλιξη για τον κόσμο που θα βγαίνουν από την τσέπη του τα χρήματα για συνταγή και παραπεμπτικό.

ΕΟΠΥΥ: Άσχημα τα νέα - Χρεώνεται κάθε συνταγή και παραπεμπτικό

Συνεχίζουν να αυξάνονται οι οικονομικές υποχρεώσεις των πολιτών της χώρας μας…

Πλέον μετά τα όσα αποφασίστηκαν, θα πρέπει να πληρώνει ο ασφαλισμένος για να εκτελούνται τα παραπεμπτικά για τις εξετάσεις όπως και η εκτέλεση από το φαρμακείο της εκάστοτε συνταγής.

Μπορεί το ποσό να μην είναι μεγάλο, όμως αν αναλογιστούμε την ακρίβεια που έχει σαρώσει τα πάντα,

Τι ισχύει πλέον και πόσα θα πληρώνουμε στον ΕΟΠΥΥ

Ορίζεται η εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό, ενός (1) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υλικών και τριών (3) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση απεικονιστικών ελέγχων

Οι σχετικές διατάξεις αναφέρουν τα εξής:

Άρθρο 24

Εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων σε συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και σε κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς – Τροποποίηση περ. 12 υποπαρ. IB.2 παρ. ΙΒ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 25 ν. 4549/2018

Στην περ. 12 της υποπαρ. ΙΒ.2 της παρ. ΙΒ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), περί της καταβολής εκ μέρους του ασθενούς υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από 1.1.2014, ποσού ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η περ. 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«12. Από 1.1.2014 ορίζεται η εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό. Οι δικαιούχοι περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταβάλλουν από την 1.4.2024 στα συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και στους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς ένα (1) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υλικών και τρία (3) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση απεικονιστικών ελέγχων».

Στο άρθρο 25 του ν. 4549/2018 (Α΄105), περί των ρυθμίσεων για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Τα έσοδα που εισπράττονται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. 12 της υποπαρ. 2 της παρ. ΙΒ του ν. 4093/2012 (Α΄222) από τα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα και τους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς απομειώνουν ισόποσα τη δαπάνη εκάστοτε παρόχου που υποβάλλεται προς αποζημίωση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να ρυθμίζεται ιδίως η διαδικασία υποβολής της δαπάνης, καθώς κάθε τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας»