Επίδομα γάμου: Κανείς δεν το γνωρίζει, χιλιάδες δικαιούχοι

Το επίδομα γάμου αποτελεί ένα σημαντικό δικαίωμα των έγγαμων εργαζομένων.  Ωστόσο, η έλλειψη καταβολής αυτού του επιδόματος από μερίδα εργοδοτών στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα αποτελεί σοβαρή παραβίαση των εργατικών δικαιωμάτων και δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων.

Επίδομα γάμου: Κανείς δεν το γνωρίζει, χιλιάδες δικαιούχοι

Η πρόταση της Ομοσπονδίας Συλλόγων στο Εμπόριο για τη θέσπιση νομοθεσίας που θα υποχρεώνει όλους τους εργοδότες να καταβάλλουν το επίδομα γάμου είναι ένας σημαντικό βήμα προς τη διασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης των εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο, θα αντιμετωπιστούν οι ανισότητες και ο αθέμιτος ανταγωνισμός που προκύπτουν λόγω της μη καταβολής του επιδόματος από ορισμένους «έξυπνους» εργοδότες.

Επιπλέον, η θέσπιση νομοθεσίας που θα καθιστά υποχρεωτική την καταβολή του επιδόματος γάμου θα συμβάλει στη μείωση των μισθολογικών ανισοτήτων και θα ενισχύσει τα εργατικά δικαιώματα γενικότερα.

Επίδομα Γάμου: Οι Προϋποθέσεις, Οι Όροι και Το Ποσό που Αφορά τους Εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα

Το επίδομα γάμου αποτελεί έναν από τους μισθολογικούς όρους εργασίας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις πρόσφατες νομικές διατάξεις και αποφάσεις του Αρείου Πάγου.

Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται στο 10% του βασικού μισθού ή ημερομισθίου του εργαζομένου

Αυτή τη στιγμή, με βάση τον καθαρό βασικό μισθό των 740 ευρώ, το επίδομα ανέρχεται περίπου στα 70 ευρώ. Το ποσό αυτό, ωστόσο, μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις εκάστοτε νομικές διατάξεις και τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν.

Για να λάβει κάποιος το επίδομα γάμου, πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό γάμου στον εργοδότη του, ώστε να συμπεριληφθεί στον υπάρχοντα μισθό του.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, δικαιούχοι του επιδόματος είναι και οι άτομα που έχουν σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Συνολικά, το επίδομα γάμου αποτελεί σημαντικό μέρος των μισθολογικών όρων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση στους εργαζομένους κατά τη διάρκεια του γάμου ή της συμβίωσης.

Τι ορίζει ο νόμος για το επίδομα γάμου

Το επίδομα γάμου στη νομοθεσία της Ελλάδας έχει καθοριστεί από διάφορες νομοθετικές πράξεις και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αρχικά, θεσπίστηκε με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) του 1988. Σύμφωνα με τη νέα ΕΓΣΣΕ του 1989, το επίδομα αυτό ανέρχεται στο 10% του βασικού μισθού ή ημερομισθίου. Επιπλέον, με τον νόμο 1849/1989, διευρύνθηκε η εφαρμογή του επιδόματος και σε άγαμους, χήρους και διαζευγμένους εργαζόμενους.

Με τον νόμο 4093/2012, η αρμοδιότητα καθορισμού του κατώτατου μισθού μεταφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό οδήγησε στο να καθορίζουν οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μόνο τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας. Εντούτοις, αυτοί οι όροι δεν είναι υποχρεωτικοί για όλους τους εργοδότες και εργοδοτικές οργανώσεις που δεν υπογράφουν την αντίστοιχη Σύμβαση.

Η νομική υπηρεσία ΓΣΕΕ, με εγκύκλιο από το 2013, αποφάσισε ότι το επίδομα γάμου έχει διπλή νομική φύση, αποτελώντας τόσο όρο ΕΓΣΣΕ όσο και ισχύ τυπικού νόμου. Συνεπώς, ακόμη και αν θεωρείται αμιγώς μισθολογικός όρος της ΕΓΣΣΕ, η νομική του φύση ως κανόνα δικαίου παραμένει ανέπαφη, βάσει του κυρωτικού νόμου 1766/1988. Έτσι, το επίδομα γάμου δεσμεύει το σύνολο των εργοδοτών της χώρας, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι μέλη των συμβαλλόμενων οργανώσεων στην ΕΓΣΣΕ.

Δικαιούνται επίδομα γάμου όσοι έχουν σύμφωνο συμβίωσης;

Όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, και εμπίπτουν στις κατηγορίες των δικαιούχων, τότε μπορούν να λάβουν το επίδομα. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4356/2015: «Άλλες διατάξεις νόμων που αφορούν αξιώσεις των συζύγων μεταξύ τους, καθώς και αξιώσεις, παροχές και προνόμια έναντι τρίτων ή έναντι του Δημοσίου εφαρμόζονται αναλόγως και στα μέρη του συμφώνου, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση στον παρόντα ή άλλο νόμο. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να προσαρμόζονται, όπου αυτό απαιτείται, οι κείμενες διατάξεις του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου».

Επιπλέον, βάσει του άρθρου 16 Ν.4387/2016: «Με τους εγγάμους εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015 (Α` 181) ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή της εν γένει κοινωνικο- ασφαλιστικής και προνοιακής νομοθεσίας», ενώ εκδόθηκαν και οι ακόλουθες διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εργασίας:«Για την ενιαία αντιμετώπιση, ερμηνεία και εφαρμογή των θεμάτων που ανακύπτουν και σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη, γίνεται γνωστό ότι εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/15 (Aʹ 181) με τους εγγάμους ως προς κάθε δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό που προκύπτει από τις διατάξεις της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής, προνοιακής και εργατικής νομοθεσίας καθώς και υλοποίησης πολιτικών απασχόλησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη χορήγηση επιδόματος γάμου, άδειας γάμου, κριτήρια συμμετοχής και κατάταξης στα προγράμματα απασχόλησης, κλπ.».

Συνοψίζοντας, το επίδομα γάμου ανέρχεται στο 10% του βασικού μισθού ή ημερομισθίου. Καταβάλλεται μόνο σε έγγαμους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, που στους μισθολογικούς όρους εργασίας τους αναγράφεται πως το δικαιούνται. Επίσης δικαιούχοι είναι όσοι εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία και έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν το δικαιούνται.