Επίδομα «τζόκερ» 240 ευρώ κάθε μήνα παράλληλα με τον μισθό σου

Παράλληλα με το μισθό σας, θα έχετε και επίδομα «τζόκερ» έως και 240 ευρώ κάθε μήνα.

Επίδομα «τζόκερ» 240 ευρώ κάθε μήνα παράλληλα με τον μισθό σου

Η ΔΥΠΑ αποφάσισε να προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία προς τους Έλληνες πολίτες, καθώς από εδώ και πέρα δίνει ένα επίδομα που είναι 240 ευρώ κάθε μήνα παράλληλα με το μισθό από τη δουλειά μας.

Κάνοντας μια απλή αίτηση, η ΔΥΠΑ θα σου δίνει από εδώ και στο εξής τη δυνατότητα να λαμβανείς μαζί με το μισθό σου ένα ποσό, το οποίο φτάνει τα 240 ευρώ και σίγουρα είναι πολύ σημαντική ανάσα.

Το συγκεκριμένο επίδομα ονομάζεται «Επίδομα εργασίας» και ταυτόχρονα καταβάλλεται στους εργαζόμενους που λάμβαναν πριν προσληφθούν το επίδομα ανεργίας η το βοήθημα ανεργίας από την ΔΥΠΑ.

Επίδομα έως και 240 ευρώ μαζί με το μισθό σου – Μάθε τα πάντα γι’ αυτό

Μάθε για το Επίδομα – Ευκαιρία απο την ΔΥΠΑ: Πως μπορείς να λαμβάνεις μέχρι και 240 ευρώ κάθε μήνα παράλληλα με τον μισθό σου.

Υπάρχει ένα σχετικά Νέο επίδομα μέχρι 240 ευρώ κάθε μήνα από την ΔΥΠΑ που θα λαμβάνεις παράλληλα με τον μισθό σου μετά από αίτηση.

Το συγκεκριμένο επίδομα καταβάλλεται στους εργαζόμενους που λάμβαναν πριν προσληφθούν το επίδομα ανεργίας η το βοήθημα ανεργίας από την ΔΥΠΑ.

Ονομάζεται Επίδομα εργασίας και κάθε άτομο μπορεί να το λάβει μια φορά κάθε τρία χρόνια.

Οι προϋποθέσεις για το νέο επίδομα της ΔΥΠΑ

Ας δούμε όλες τις προϋποθέσεις, προθεσμίες και τα ποσά για το νέο επίδομα εργασίας της ΔΥΠΑ.

Νέο επίδομα της ΔΥΠΑ που λαμβάνεις παράλληλα με τον μισθό σου: Δικαιούχοι – Αιτήσεις – Προθεσμία
Το επίδομα εργασίας είναι μια παροχή που χορηγείται σε όσους λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας ή το βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων και κατά τη διάρκεια της επιδότησής τους προσλαμβάνονται σε θέση μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης σε εργοδότη στον οποίο δεν είχαν απασχοληθεί τα προηγούμενα δύο (2) έτη πριν από την έναρξη της επιδότησής τους.

Επίδομα εργασίας: Στο πλαίσιο της παροχής αυτής οι δικαιούχοι από την πρόσληψή τους εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα τους μειωμένα κατά το ήμισυ έως την λήξη της επιδότησής τους.

Το επίδομα δεν μπορεί να χορηγηθεί πάνω από μια φορά εντός της ίδιας τριετίας.

Οι ημέρες ασφάλισης που βεβαιώνονται από τους εργοδότες κατά τη διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος εργασίας δεν προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό των κρίσιμων διαστημάτων για τη θεμελίωση νέου δικαιώματος επιδόματος ανεργίας.

Επίδομα εργασίας: Προϋποθέσεις

Το επίδομα χορηγείται σε ασφαλισμένους που:

Λαμβάνουν:

 • τακτική επιδότηση ανεργίας ή
 • τακτική επιδότηση ανεργίας ειδικών κατηγοριών, δηλ. ξεναγών, αποκλειστικών νοσοκόμων, δασεργατών, εκδοροσφαγέων λόγω
 • απομάκρυνσης- διακοπής εργασιών, ή
 • βοηθήματα ανεργίας ανεξαρτήτως και αυτοτελώς απασχολούμενων e-ΕΦΚΑ (– τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε./ τ. ΕΤΑΑ )

2. Αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης ενόσω διαρκεί η επιδότησή τους και πριν από τη λήξη αυτής σε εργοδότη στον οποίο δεν απασχολήθηκαν τα δύο τελευταία έτη πριν από την έναρξη των επιδομάτων ή βοηθημάτων ανεργίας.

 • Κατά τα τελευταία τρία έτη πριν από την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν λάβει κανένα ημερήσιο επίδομα εργασίας.
 • Δεν μπορούν να υπαχθούν στο επίδομα εργασίας οι ασφαλισμένοι όταν:
 • Είναι ωφελούμενοι σε Πρόγραμμα Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας του ν. 3845/2010, όπως ισχύει
 • Ο εργοδότης στον οποίο προσλαμβάνονται είναι επιχείρηση συζύγου ή συγγενούς α’ ή β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
 • Έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο, ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Επίδομα εργασίας: Διαδικασία

Για την ένταξη στο επίδομα εργασίας απαιτείται η υποβολή Δήλωσης μέσω των e-services ΔΥΠΑ. Χωρίς την υποβολή της δεν είναι δυνατή η ένταξη στο επίδομα.

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης για την ένταξη στο επίδομα εργασίας δεν πρέπει να γίνει αργότερα από τη λήξη της αρχικής επιδότησης ή του βοηθήματος ανεργίας. Πρέπει να έχει προηγηθεί η αναστολή της επιδότησης ανεργίας / βοηθήματος ανεργίας κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης της Υπηρεσίας εντός οκτώ (8) ημέρων από την πρόσληψη.

Έναρξη του Επιδόματος

Η ημερομηνία έναρξης του επιδόματος εργασίας είναι η ημερομηνία πρόσληψης του ασφαλισμένου.

Επίδομα εργασίας: Δηλώσεις Παρουσίας

Η καταβολή του επιδόματος εργασίας δεν προϋποθέτει δηλώσεις παρουσίας.

Διάρκεια Επιδόματος

Η διάρκεια του επιδόματος εργασίας είναι ίση με την υπολειπόμενη διάρκεια της επιδότησης ή (του βοηθήματος) ανεργίας με την οποία αυτό συνδέεται από την ημερομηνία αναστολής έως τη λήξη της.

Ύψος Επιδόματος

Το ύψος του ημερήσιο επιδόματος εργασίας είναι ίσο με το ήμισυ του εγκεκριμένου ημερήσιου επιδόματος/βοηθήματος ανεργίας, χωρίς, ωστόσο, να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ασθενείας σε είδος, καθώς υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη από τον εργοδότη.

Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου.

Καταβολή του Επιδόματος

 • τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους
 • κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον η επιδότηση του δεν έχει λήξει και δεν έχει διακοπεί
 • η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής (Παρασκευή)
 • Υποχρέωση του ανέργου για ενημέρωση της Υπηρεσίας- Διακοπή επιδόματος εργασίας-Συνέχιση ανασταλείσας επιδότησης / βοηθήματος ανεργίας

Το επίδομα εργασίας διακόπτεται χωρίς να μπορεί να συνεχιστεί στην περίπτωση που η εργασιακή σχέση ανασταλεί, λήξει ή λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια του επιδόματος εργασίας (είτε πρόκειται για καταγγελία σύμβασης είτε για οικειοθελή αποχώρηση).

Ο ασφαλισμένος οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία ΚΠΑ2:

εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημέρα που προκύπτει ο λόγος διακοπής και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης, σύμφωνα με τη δήλωση που έχει υποβάλει.

Η έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας για την διακοπή της επιδότησης και η μη είσπραξη επιδομάτων σε διάστημα που έπρεπε διακοπεί το επίδομα εργασίας είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί το ποσό που έχει εισπραχθεί, σε διάστημα που η επιδότηση έπρεπε να έχει διακοπεί πρέπει να επιστραφεί από τον ασφαλισμένο στη ΔΥΠΑ

Εφόσον υπάρχει διακοπή του επιδόματος εργασίας η οποία συντελέστηκε εξαιτίας

 • λήξης σύμβασης εργασίας
 • λύσης της εργασιακής σχέσης με καταγγελία σύμβασης εργασίας και

δεν έχει λήξει η ανώτατη διάρκεια του επιδόματος ή βοηθήματος ανεργίας με το οποίο συνδέεται το επίδομα εργασίας, ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα συνέχισης της ανασταλείσας επιδότησης ή του βοηθήματος ανεργίας, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα αφαιρουμένων των ημερησίων επιδομάτων εργασίας, εφόσον:

 • η αίτηση υποβληθεί εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έγκρισης ένταξης στην αρχική επιδότηση
 • πληρούνται και οι προϋποθέσεις χορήγησής της σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 • δεν λύθηκε η εργασιακή σχέση με οικειοθελή αποχώρηση

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) www.enaklik.com