Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: Οι νέες αιτήσεις, τα ποσά και οι δικαιούχοι

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών. Συγκεκριμένα πότε είναι οι νέες αιτήσεις, τα ποσά και οι δικαιούχοι.

Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: Οι νέες αιτήσεις, τα ποσά και οι δικαιούχοι

Δείτε παρακάτω στο κείμενο όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών. Συγκεκριμένα πότε είναι οι νέες αιτήσεις, τα ποσά και οι δικαιούχοι.

Συγκεκριμένα ποσά έως και 10.000 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αντικαταστήσουν συσκευές τις οποίες λειτουργούν στα καταστήματά τους και γενικότερα τους χώρους τους, με άλλες ενεργειακά αποδοτικότερες.

Από εκεί και πέρα η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τους δικαιούχους είναι σε εξέλιξη, μέσω της πλατφόρμας με τον παρακάτω σύνδεσμο: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/.

Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ποσά έως και 10.000 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αντικαταστήσουν συσκευές τις οποίες λειτουργούν στα καταστήματά τους και γενικότερα τους χώρους τους, με άλλες ενεργειακά αποδοτικότερες: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι σε εξέλιξη, μέσω της πλατφόρμας https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/ Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όλοι οι ιδιοκτήτες μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίοι προγραμματίζουν την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικότερου εξοπλισμού.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν για την αγορά εξοπλισμού, όπως συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας, ηλιακής θέρμανσης, έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας και λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Ποιες δαπάνες καλύπτονται

Καλύπτονται ακόμη δαπάνες που αφορούν σε σχετικές υπηρεσίες, π.χ. το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού, ο ενεργειακός έλεγχος, κ.ά.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 105,6 εκατ. ευρώ υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/auth/login και δρομολογούνται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ, με το ποσοστό της αντίστοιχης ενίσχυσης να διαμορφώνεται στο 50% αυτών, δηλαδή μέχρι 10.000 ευρώ.

Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 25.000 ευρώ, με το ποσοστό της αντίστοιχης ενίσχυσης να φτάνει στο 40% αυτών, δύνανται δηλαδή να λάβουν ενίσχυση, επίσης, μέχρι 10.000 ευρώ.

Ποιες εταιρείες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, ακόμα και οι ατομικές, αρκεί:

 • να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,
 • να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ,
 • να είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και
 • να έχουν ιδρυθεί μέχρι την 31.12.2023.

Ο αριθμός απασχολουμένων και οικονομικά όρια προσδιορίζουν τις κατηγορίες επιχειρήσεων.

Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Πώς προκύπτουν τα ποσά της επιδότησης

Η επιδότηση βασίζεται στην ένταση της ενίσχυσης και το μέγιστο π/υ επιλέξιμων δαπανών ανά μέγεθος επιχείρησης ως ακολούθως με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου σώρευσης του ΕΚ 2831/2023 de minimis:

Για Μικρές Επιχειρήσεις:

 1. Μέγιστη ενίσχυση (άνευ ΦΠΑ) 10.000 ευρώ.
 2. Μέγιστος προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών (άνευ ΦΠΑ): 20.000 ευρώ.
 3. Ένταση ενίσχυσης 50%.

Για Μεσαίες ή Μεγάλες Επιχειρήσεις:

 1. Μέγιστη ενίσχυση (άνευ ΦΠΑ) 10.000 ευρώ.
 2. Μέγιστος προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών (άνευ ΦΠΑ): 25.000 ευρώ.
 3. Ένταση ενίσχυσης 40%.

Να σημειωθεί πως:

 • Το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση, όπως αποτυπώνεται ανωτέρω.
 • Οι επί μέρους δαπάνες για τις υπηρεσίες έκδοσης του κάθε ΠΕΑ ανέρχονται κατά μέγιστο στο ποσό των 400 ευρώ.
 • Οι δαπάνες που αφορούν σε υπηρεσίες ανέρχονται κατά μέγιστο στο 25% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Απαιτείται να προσκομιστεί το 1ο ΠΕΑ πριν την έναρξη της υλοποίησης και το 2ο ΠΕΑ αμέσως μετά την υλοποίηση (ή οι αντίστοιχοι ενεργειακοί έλεγχοι εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών), ώστε να τεκμηριώνεται η επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων CO2 τουλάχιστον κατά 30% και να καταβληθεί η ενίσχυση. Για την ίδια εγκατάσταση στην οποία αναφέρεται το ΠΕΑ (ή ο ενεργειακός έλεγχος), δεν λαμβάνει χώρα άλλη χρηματοδότηση εξοικονόμησης ενέργειας για πρόγραμμα που αφορά στη Δράση 16874 «Εξοικονομώ επιχειρώντας». Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή