Εργασία στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Τα προσόντα και η καταληκτική ημερομηνία αίτησης 

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αναζητά εξωτερικό συνεργάτη. Ενημερωθείτε για τη διάρκεια σύμβασης, τον μισθό και την  καταληκτική ημερομηνία αίτησης. 

Εργασία στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - Τα προσόντα και η καταληκτική ημερομηνία αίτησης 

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών επιθυμεί να συνεργαστεί με εξωτερικό συνεργάτη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EXCELSIOR/ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space Based Monitoring of the Environment».

Η θέση εργασίας σχετίζεται με την επιστημονική υποστήριξη των δράσεων του έργου Excelsior. Συγκεκριμένα, η  έρευνα και η τεχνολογία που θα αναπτύξει ο συνεργάτης θα εφαρμοστούν πάνω σε θέματα στα πλαίσια του ερευνητικού έργου.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Η  καθορισμένη αμοιβή του συνεργάτη

Το μέγιστο κόστος σύμβασης ανέρχεται έως τις 31.500,00 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την αμοιβή του αναδόχου, πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, με εκτιμώμενο χρόνο έναρξης της σύμβασης είναι την Παρασκευή 1 Απριλίου 2024.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί ανάμεσα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και στο επιλεγέν προσωπικό θα είναι έως 10 μήνες. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Ως τόπος απασχόλησης του προσωπικού ορίζεται το Κέντρο Beyond του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Καρύστου 6, 115 23 Αμπελόκηποι Αττικής.

Τα απαραίτητα προσόντα του υποψηφίου

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Θετικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
    Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο αντικείμενο της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης.
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ερευνητικούς διαστημικούς οργανισμούς σε θέματα επίβλεψης ή/και ποιοτικού ελέγχου παραδοτέων στα πλαίσια ερευνητικών έργων.
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ (www.noa.gr), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου Δρ. Χαράλαμπο Κοντοέ ([email protected]) και στην κα Μαρία (Μαριέττα) Παπακωνσταντίνου ([email protected]).

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη.