ΕΣΠΑ 2024: Ξεκινούν οι αιτήσεις για ΝΕΑ μεγάλη επιδότηση – Πώς θα εγγραφείτε

Η επιτυχής προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας αποτελεί καίρια προτεραιότητα για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.

ΕΣΠΑ 2024: Ξεκινούν οι αιτήσεις για ΝΕΑ μεγάλη επιδότηση - Πώς θα εγγραφείτε

Με αυτόν τον στόχο, η κυβέρνηση εισάγει μια σειρά πρωτοβουλιών με έμφαση στην παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Υπογράφηκε η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην ενιαία Δράση Έρευνας & Καινοτομίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΠΑ 2021- 2127). Η πρωτοβουλία αυτή δίνει έμφαση στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας σε συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Η δράση επικεντρώνεται στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες θεωρεί ως κινητήριο δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση. Επίσης, η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας σε υπάρχοντα και νέα προϊόντα και υπηρεσίες, προωθώντας έτσι την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνές προσκήνιο.

Σημαντικό μέρος της πρωτοβουλίας «Ερευνώ -Καινοτομώ» αποτελεί η απασχόληση επιστημονικού δυναμικού υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης, με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων.

Τέλος, η πρωτοβουλία επιδιώκει τη σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό τομέα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον συνεργασίας που θα επιτρέπει την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών μεταξύ των δύο τομέων, με στόχο τη δημιουργία αειφόρων και ανταγωνιστικών λύσεων.

Ποιους αφορά

Αιτήσεις χρηματοδότησης στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες ΜμΕ, ομάδες επιχειρήσεων ή και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Τα σχέδια που κατατίθενται θα πρέπει να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

α) Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
β) Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
γ) Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
δ) Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις και να αφορούν στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021- 2027 (ΕΣΕΕ).

Ένας από τους σημαντικούς στόχους είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κίνητρα για επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία. Μέσω αυτής της δράσης, οι ΜμΕ μπορούν να αξιοποιήσουν τη νέα γνώση και την καινοτομία για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την ενίσχυση του εξαγωγικού τους προφίλ. Κάντε click ΕΔΩ, για να εγγραφείτε.