Φορολογικές δηλώσεις: Σημαντική ενημέρωση για δάνεια και κάρτες

Οι πληρωμές τόκων και δόσεων για δάνεια εμφανίζονται συνήθως σε συγκεκριμένες κατηγορίες της φορολογικής δήλωσης.

Φορολογικές δηλώσεις: Σημαντική ενημέρωση για δάνεια και κάρτες

Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι κωδικοί 727-728 χρησιμοποιούνται για την καταγραφή αυτών των εξόδων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος, καθώς οι πληρωμές για δάνεια λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των φορολογικών υποχρεώσεων.

Υπάρχει ο κίνδυνος να πέσουν σε παγίδα οι άνθρωποι που αποπληρώνουν δόσεις δανείων, είτε πρόκειται για στεγαστικά είτε για καταναλωτικά, ή ακόμη και για δόσεις επιστρεπτέας προκαταβολής. Τα χρήματα που δαπανούν κατά τη διάρκεια ενός έτους για να αποπληρώσουν το κεφάλαιο και τους τόκους των δανείων και των πιστώσεων τους εμφανίζονται στα επίσημα έγγραφα φορολογικής δήλωσης. Αυτές οι δαπάνες προστίθενται στο σύνολο των επιβαλλόμενων φόρων που πρέπει να καταβληθούν.

Προκειμένου να αποφύγουν επιπρόσθετους φόρους, οι φορολογούμενοι πρέπει να δηλώσουν προσεκτικά τις δόσεις που έχουν εξοφλήσει κατά τη διάρκεια του έτους για την αποπληρωμή δανείων και πιστώσεων. Αυτές οι δόσεις περιλαμβάνουν τόσο το κεφάλαιο όσο και τους τόκους  και αναφέρονται σε συγκεκριμένους κωδικούς στα έγγραφα φορολογικής δήλωσης.

Παράλληλα, πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες πιθανές πηγές δαπανών, όπως η τοκοχρεωλυτική απόσβεση των χρεώσεων από πιστωτικές κάρτες για μη καταναλωτικές αγορές. Επίσης, ποσά που καταβάλλονται μέσω κρατικών προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα “Γέφυρα” για αποπληρωμή δανείων μπορεί να προστεθούν στα τεκμήρια.

Σε περίπτωση παραβάσεων ή αποκλίσεων από την κανονική διαδικασία, οι φορολογούμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αναθεώρηση και να παρέχουν απαραίτητα έγγραφα ή βεβαιώσεις για να υποστηρίξουν τις αντιρρήσεις τους. Οι φόροι που επιβάλλονται στις δαπάνες δανείων είναι ανάλογοι της πραγματικής πληρωμής των δόσεων, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό συμμετοχής κάθε συναφούς μέρους.

Τα δύο σημαντικότερα κωδικοποιημένα στοιχεία που συμπληρώνονται με τους κωδικούς 727-728 σχετίζονται με την απόσβεση δανείων και τη φορολογική αντιμετώπισή τους. Στο πλαίσιο αυτό, διακρίνονται πολλές διαφορετικές περιπτώσεις, όπως η απόσβεση δανείου για την αγορά ακινήτου, η απόσβεση τοκοχρεολυτικής απόσβεσης χρεώσεων πιστωτικών καρτών, αλλά και η απόσβεση δανείου για την αγορά ταξί, μεταξύ άλλων.

Σημαντικό είναι επίσης οι διαφορετικές αντιμετωπίσεις που ισχύουν ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής του δανείου, τους συνυπόχρεους, τους εγγυητές και τυχόν λάθη που μπορεί να προκύψουν στη διαδικασία απόδοσης φόρων.

Αυτές οι διατάξεις αποσκοπούν στη διευκόλυνση της διαδικασίας φορολόγησης και στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του φορολογικού νομοθετήματος.

Στους κωδικούς 727-728 συμπληρώνονται και:

  • Το ποσό που έχει πληρώσει ο φορολογούμενος για την τοκοχρεολυτική απόσβεση των χρεώσεων των πιστωτικών καρτών, εφόσον οι χρεώσεις αυτές οφείλονται σε αγορά μη καταναλωτικών αγαθών μέσω αυτών των πιστωτικών καρτών (αγορά αυτοκινήτου, μηχανήματος, πινάκων ζωγραφικής και λοιπών περιουσιακών στοιχείων).
  • Τα ποσά που κατέβαλε ο ίδιος ο φορολογούμενος καθώς και η συνεισφορά του Δημοσίου (πρόγραμμα «Γέφυρα»), για τις δόσεις που αφορούν στην αποπληρωμή των πάσης φύσεως δανείων προς χρηματοδοτικούς φορείς, τα οποία εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη. Η συνεισφορά του Δημοσίου με το πρόγραμμα «Γέφυρα» αναγράφεται και στους κωδικούς 781-782 του Πίνακα 6, στην επιλογή «Λοιπές περιπτώσεις».
  • Το ποσό της ενίσχυσης με την μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής το οποίο επιστρέφεται από τις επιχειρήσεις εντός του έτους 2023 (καταβληθέν ποσό), δεδομένου ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή αντιμετωπίζεται ως κρατικό δάνειο.