«Φουσκωμένο» επίδομα – Ποιοι δικαιούχοι εισπράττουν 960 ευρώ

Το  ειδικό εποχικό επίδομα που δίνεται σε δικαιούχους που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις φτάνει έως τα 960 ευρώ και καταβάλλεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

«Φουσκωμένο» επίδομα – Ποιοι δικαιούχοι εισπράττουν 960 ευρώ

Οι δικαιούχοι για να λάβουν τα 960 ευρώ πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την εργασιακή τους κατάσταση και άλλα κριτήρια που ορίζονται από την καταλληλότητα και την εφαρμογή του επιδόματος.

Το εν λόγω επίδομα από τη ΔΥΠΑ προορίζεται να υποστηρίξει τους εργαζομένους σε εποχικές ή περιορισμένης διάρκειας εργασίες, όπως η οικοδομή, και να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων.

Οι προϋποθέσεις

  •  Κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος (2022) θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες.
  • Στον προβλεπόμενο αριθμό των 95-210 ημερών ασφάλισης που πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ως οικοδόμοι συνυπολογίζεται η προσαύξηση 20% καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά, δηλαδή, δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει από 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (Η.Ε.).
  • Δεν πρέπει να ήταν το έτος 2022 εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών που απασχολούσαν περισσότερους από 3 μισθωτούς.
  • Πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Για τους οικοδόμους, για τη διακρίβωση του αν ήταν το προηγούμενο έτος εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών που απασχολούσαν περισσότερους από 3 μισθωτούς: έντυπο της ΑΑΔΕ – «Ε3 Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (ελέγχεται ο αριθμός μισθωτών στον πίνακα Β > Απασχολούμενο Προσωπικό> Αριθμός μισθωτών (κωδ.026)).

Οι Υπηρεσίες οφείλουν να αναζητούν είτε αυτεπάγγελτα είτε από τους ασφαλισμένους επιπλέον των ανωτέρω στοιχεία, εφόσον αυτά απαιτούνται για την εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο (π.χ. έναρξη της στράτευσης, βεβαιωμένη ασθένεια, στοιχεία συνταξιοδότησης, στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.ο.κ.).

Να υπογραμμισθεί ότι οι ασφαλισμένοι κατά την αίτησή τους οφείλουν να επιλέξουν σωστά τον κλάδο για τον οποίο αιτούνται το βοήθημα, γιατί οποιαδήποτε αναντιστοιχία μεταξύ του κλάδου για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση και της ασφαλιστικής τους κατάστασης συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησής τους. Επίσης, οφείλουν να αποτυπώνουν στην αίτησή τους με προσοχή όλα τα στοιχεία που ζητούνται. Με δική τους ευθύνη για την ορθότητά του, δηλώνουν και τον αριθμό καταθετικού λογ/σμού τους (ατομικού ή κοινού), σε μορφή ΙΒΑΝ, οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελλαδικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στον οποίο υποχρεωτικά είναι πρώτοι δικαιούχοι, όπου και θα πιστωθεί το βοήθημα.

Πώς θα κάνετε την αίτησή σας

  • μέσω των e-services ΔΥΠΑ
  • μέσω ΚΕΠ
  • Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω των e-services ΔΥΠΑ είτε μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.