Για 9 μήνες! Επίδομα 830 ευρώ και έξτρα αναδρομικά – Οι δικαιούχοι

Μέσα στο επόμενο διάστημα έρχεται ένα νέο επίδομα το οποίο θα είναι στα 830 ευρώ και θα κρατήσει έως και 9 μήνες. Δείτε τους δικαιούχους.

Για 9 μήνες! Επίδομα 830 ευρώ και έξτρα αναδρομικά - Οι δικαιούχοι

Μέσα στο επόμενο διάστημα έρχεται ένα νέο επίδομα το οποίο θα είναι στα 830 ευρώ και θα κρατήσει έως και 9 μήνες. Δείτε τους δικαιούχους στο παρακάτω κείμενο.

Από εκεί και πέρα η ειδική παροχή χορηγείται για 9 μήνες και κατά τη διάρκεια αυτής η ΔΥΠΑ καταβάλλει μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό (830€).

Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή η νέα πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες, ενώ στην ίδια πλατφόρμα θα υποβάλλουν πλέον τις αιτήσεις τους και οι μισθωτές.

Έρχεται επίδομα έως και 9 μήνες – Δείτε τους δικαιούχους κι όλες τις λεπτομέρειες

Η ειδική παροχή χορηγείται για 9 μήνες και κατά τη διάρκεια αυτής η ΔΥΠΑ καταβάλλει μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό (830€).

Είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή η νέα πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες, ενώ στην ίδια πλατφόρμα θα υποβάλλουν πλέον τις αιτήσεις τους και οι μισθωτές.

Η ειδική παροχή χορηγείται για 9 μήνες και κατά τη διάρκεια αυτής η ΔΥΠΑ καταβάλλει μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό (830€).

Δικαιούχοι είναι οι μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες, καθώς και τα πρόσωπα που υιοθετούν παιδιά.

Αναδρομικά

Παράλληλα θα καταβληθούν αναδρομικά για το επίδομα μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες που έχουν γεννήσει ή υιοθετήσει από τις 24/9/2023. Τα αναδρομικά φτάνουν έως 7.020 ευρώ για όσες μητέρες είναι ελεύθερες επαγγελματίες ή αγρότισσες, καθώς έχουν πλέον πρόσβαση στην ειδική παροχή μητρότητας.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της παροχής

Η λήψη του επιδόματος μητρότητας από τον e ΕΦΚΑ ή σε περίπτωση υιοθεσίας η ένταξη του παιδιού στην οικογένεια ή η δημοσίευση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης υιοθεσίας ή αναγνώρισης αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας

Η ασφαλιστική ενημερότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια χορήγησης της παροχής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Εργασία και Ασφάλιση/ Αποζημιώσεις και Παροχές/Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες, αγρότισσες.

Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστικών οφειλών η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί στην πλατφόρμα μόνο κατόπιν της εξόφλησής τους.

Μετά τους δύο πρώτους μήνες της παροχής οι δικαιούχοι μπορούν να μεταβιβάσουν έως 7 μήνες αυτής στον άλλο γονέα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον ιδιωτικό τομέα, με έμμισθη εντολή ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης.

Με την επέκταση χορήγησης του δικαιώματος της ειδικής παροχής σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, ολοκληρώνεται η προσπάθεια προστασίας της μητρότητας ανεξαρτήτως απασχόλησης και σχέσης εργασίας, ενώ με τη δυνατότητα μεταβίβασης της παροχής κατ’ επιλογή των δικαιούχων στον άλλο γονέα, προστατεύεται συνολικά η γονεϊκότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της νέας παροχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr

«Αυξημένο» επίδομα από 830 ευρώ μέχρι 2.490 ευρώ μπορούν να λάβουν συγκεκριμένοι δικαιούχοι.

Το επίδομα καταβάλλεται μέχρι 3 μήνες και παρέχεται από την ΔΥΠΑ.

Το επίδομα αυτό ονομάζεται επίδομα αφερεγγυότητας απο τον εργοδότη.

Καταβάλλονται στον εργαζόμενο τρεις κατώτατοι μισθοί και με την αύξηση από 1/4/2024 πήγε από τα 780 ευρώ στα 830 ευρώ. Άρα για 3 μήνες δικαιούχους εισέπραττε 2.340 ευρώ όμως με την αύξηση φτάνει στα 2.490 ευρώ.

Αφερεγγυότητα Εργοδότη
Αφερέγγυος εργοδότης είναι το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που περιέρχεται σε κατάσταση πτώχευσης με τη δημοσίευση σχετικής απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου, με την οποία προσδιορίστηκε η ημέρα παύσης των πληρωμών και κηρύχθηκε σε πτώχευση. Αν η επιχείρηση του εργοδότη συνεχίζει να λειτουργεί παρά την κήρυξη αυτού σε πτώχευση, τότε ο εργοδότης δεν θεωρείται αφερέγγυος.

Ένας εργοδότης θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας, όταν (αρθ. 1, Π.Δ. 40/2007):

  1. έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσης ή αναστολής των πληρωμών του και είτε κηρύσσεται σε πτώχευση με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, είτε διαπιστωνεται ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσης της διαδικασίες πτωχεύσης. Ως ημερομηνία επέλευσης της αφερεγγυότητας θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας,
  2. πρόκειται για επιχείρηση που υποβάλλεται στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου του Ν. 1386/1983, του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990 και του άρθρου 14 του Ν. 2000/1991,
  3. πρόκειται για ασφαλιστική επιχείρηση της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, λόγω παράβασης διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας και τίθεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση (αναγκαστική) σύμφωνα με το άρθρο 12α του Ν.Δ. 400/1970,
  4. η επιχείρηση του τέθηκε ύστερα από προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, σε εκκαθάριση με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών της και με αποτέλεσμα την λύση της εργασίας με τους μισθωτούς

Ειδικός Λογαριασμός Πληρωμής Μισθών

  1. τη ΔΥΠΑ έχε συσταθεί και λειτουργεί «Αυτοτελής Λογαριασμός» προστασίας των εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη. Σκοπός του Λογαριασμού είναι η πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, αφορούν περίοδο έως τρεις (3) μήνες και εμπίπτουν στο εξάμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης ή της δήλωσης για κήρυξη πτώχευσης.
  2. Τα διαδικαστικά θέματα σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση του παραπάνω λογαριασμού, την πληρωμή των ανεξόφλητων αποδοχών, τα δικαιολογητικά, την άσκηση του δικαιώματος, την επίλυση των διαφορών κ.λ.π. ρυθμίζονται απο τα Π.Δ. 1/1990, Π.Δ. 151/1999 και Π.Δ. 40/2007.