Η Επιθεώρηση Εργασίας αναζητά 2 δικηγόρους – Το αντικείμενο απασχόλησης

Η Ανεξάρτητη Αρχή "Επιθεώρηση Εργασίας" προκηρύσσει την πλήρωση δύο θέσεων για δικηγόρους παρ' Εφέταις, με σχέση έμμισθης εντολής. Οι θέσεις αυτές αφορούν δικηγόρους που θα αναλάβουν νομικές υποθέσεις εντός του πλαισίου των εργασιακών επιθεωρήσεων.

Η Επιθεώρηση Εργασίας αναζητά 2 δικηγόρους - Το αντικείμενο απασχόλησης

Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα αναλάβουν την παροχή νομικής υποστήριξης και εκπροσώπησης της Ανεξάρτητης Αρχής “Επιθεώρηση Εργασίας” (Α.Α.Ε.Ε.) σε διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων:

  1. Δικαστικής υποστήριξης και εκπροσώπησης ενώπιον εθνικών, ενωσιακών και διεθνών δικαστικών οργάνων.
  2. Νομικής γνωμοδότησης σε θέματα που αφορούν την εργατική νομοθεσία.
  3. Γνωμοδότησης για περιπτώσεις συμβιβασμού, απαλλαγής από δικαιώματα, αξιώσεις, αγωγές και ένδικα μέσα.
  4. Νομοτεχνικής υποστήριξης στην κατάρτιση συμβάσεων και προκηρύξεων δημόσιων συμβάσεων.
  5. Παραλαβής και αντιμετώπισης δικογράφων και εξωδίκων που αφορούν την Αρχή.
  6. Ενημέρωσης και αρχειοθέτησης δικαστικών φακέλων.
  7. Επεξεργασίας εισηγήσεων σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη ιεραρχικών προσφυγών.
  8. Η κατάρτιση και ενημέρωση δικαστικών φακέλων, κατόπιν εντολής του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας και αρχειοθέτησή τους σε ηλεκτρονικό ή/και φυσικό αρχείο.
  9. Η εμπρόθεσμη υποβολή εισήγησης, σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις, σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη ιεραρχικών προσφυγών.

Πώς θα υποβάλετε την αίτησή σας στην Επιθεώρηση Εργασίας

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των 2 θέσεων δικηγόρων καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητάς συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο ή την τοιχοκόλληση στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών – όποια από τα ανωτέρω γίνει χρονικώς τελευταία, είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή ή έχει εκδοθεί μέσω του gov.gr) είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ», στη διεύθυνση: Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού -Τμήμα Γραμματείας , Αγησιλάου 10, 10437 ΑΘΗΝΑ.

Όλες οι αιτήσεις υποψηφιότητας που είχαν κατατεθεί εντός της προθεσμίας που προβλεπόταν με την με αριθμ.πρωτ.646949/21-2-2023 Προκήρυξη κρίνονται παραδεκτές και δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους, ωστόσο είναι δυνατή η κατάθεση τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων εντός της νέας προθεσμίας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, ΕΔΩ.