Λογαριασμοί ρεύματος: Τέλος οι εκκαθαριστικοί – Με το κινητό μας οι μετρήσεις

Ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) στην Ελλάδα εξετάζει τη μετάβαση από την τετραμηνιαία στη μηνιαία καταμέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Λογαριασμοί ρεύματος: Τέλος οι εκκαθαριστικοί - Με το κινητό μας οι μετρήσεις

Η μετάβαση από την τετραμηνιαία στη μηνιαία καταμέτρηση αναμένεται να βελτιώσει τη διαχείριση του ηλεκτρικού δικτύου, να συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και να προσφέρει πιο δίκαιη χρέωση στους καταναλωτές.

Ωστόσο, η απαίτηση για τη συγκέντρωση των κινητών τηλεφώνων όλων των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία.

Αν όμως υλοποιηθεί σωστά, μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για το σύστημα ηλεκτροδότησης στο σύνολό του.

Στο πλαίσιο της εισήγησής του προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την τροποποίηση του «Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων», η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ έως τη Δευτέρα 27 Μαΐου, προτείνεται η αλλαγή συχνότητας της διενέργειας των καταμετρήσεων από τετραμηνιαίες σε μηνιαίες για τους καταναλωτές ενέργειας.

Σύμφωνα με την πρόταση του Διαχειριστή των Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), η συλλογή των κινητών τηλεφώνων των πελατών από τους προμηθευτές ενέργειας επιτρέπει την άμεση επικοινωνία με τους καταναλωτές, προκειμένου να αποφεύγονται άσκοπες μεταβάσεις και να μειώνεται δραστικά ο χρόνος ολοκλήρωσης των ενεργειακών διαδικασιών. Αυτό θα διευκολύνει επίσης τις απαιτούμενες επικοινωνίες και ενημερώσεις μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων για επικείμενες καταμετρήσεις.

Η πρόταση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι η μηνιαία καταμέτρηση επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν ευκολότερα συγκρίσεις της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας και να αποφεύγονται οι υπολογιστικές εκτιμήσεις βάσει ιστορικών στοιχείων. Επίσης, η εναλλαγή των χρεώσεων ρεύματος σε μηνιαία βάση ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά ενέργειας και επιτρέπει την ευκολότερη εκτίμηση του κόστους για τους καταναλωτές.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η μετάβαση σε μηνιαίες καταμετρήσεις απαιτεί συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των διαφόρων φορέων της αγοράς ενέργειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση της νέας διαδικασίας και η πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών.

Η εταιρεία εισηγείται στη ΡΑΑΕΥ τις εξής τροποποιήσεις:

  • Το άρθρο 7 παρ. 1 σημείο Β του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Την επωνυμία του Πελάτη και την ταχυδρομική διεύθυνση της εγκατάστασής του που αντιστοιχεί στον ως άνω Μετρητή Φορτίου, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη (όνομα εκπροσώπου επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση εκπροσώπου επικοινωνίας, τρέχον/ισχύον αριθμός κινητού τηλεφώνου, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)».
  • Το άρθρο 7 παρ. 2 σημείο Β του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως : «Την επωνυμία του Πελάτη και την ταχυδρομική διεύθυνση της εγκατάστασής του που αντιστοιχεί στον ως άνω Μετρητή Φορτίου, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη (όνομα εκπροσώπου επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση εκπροσώπου επικοινωνίας και τηλέφωνο), στα οποία υποχρεωτικά θα συμπεριλαμβάνεται και ο τρέχον/ισχύον αριθμός του κινητού τηλεφώνου του Πελάτη».
  • Το άρθρο 8 παρ. 1 σημείο Β του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως : «Την επωνυμία του Πελάτη και την ταχυδρομική διεύθυνση της εγκατάστασής του που αντιστοιχεί στην ως άνω παροχή, καθώς και, ειδικά για Εντολή Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου, στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη (όνομα εκπροσώπου επικοινωνίας και τηλέφωνο) στα οποία υποχρεωτικά θα συμπεριλαμβάνεται και ο τρέχων/ισχύων αριθμός του κινητού τηλεφώνου του Πελάτη».