Λουκέτο σε Taxis, Taxisnet και Elenxis – Η έκτακτη απόφαση

Κλείνουν με απόφαση της κυβέρνησης οι πλατφόρμες Taxis, Taxisnet και Elenxis. Με τι θα αντικατασταθούν.

Λουκέτο σε Taxis, Taxisnet και Elenxis - Η έκτακτη απόφαση

Αλλάζει το τοπίο γύρω από τα πληροφοριακά συστήματα του κράτους…

Από την ΑΑΔΕ βγήκε διαγωνισμός για να αντικατασταθούν τα Taxis, Taxisnet και Elenxis

Η διάρκεια του διαγωνισμού θα είναι μέχρι το 2029.

Πως θα είναι το νέο σύστημα

Όπως έγινε γνωστό, τα Taxis, Taxisnet και Elenxis θα αντικατασταθούν από ένα νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας που θα συνδυασθεί με τον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό της ΑΑΔΕ και με την βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών της.

Η αντικατάσταση αυτή θα συμβάλλει στον ποιοτικότερο τρόπο εργασίας όλων των χρηστών του συστήματος και την αύξηση της παραγωγικότητας αυτών, στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους, στη συλλογή και βέλτιστη αξιοποίηση των δεδομένων της ΑΑΔΕ, στην αντιμετώπιση των κινδύνων της μη συμμόρφωσης και της φοροδιαφυγής, στην παροχή της δυνατότητας αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης εργασίας των στελεχών της Αρχής, καθώς και στη συμπίεση του διοικητικού κόστους, στην επανεξέταση των υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών καθώς και στην βελτιστοποίησή τους, στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των συστημάτων της ΑΑΔΕ.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας θα βασιστεί σε υβριδική λύση, η οποία κατά περίπτωση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προμήθεια έτοιμης λύσης (Commercial Off the Shelf), με την αγορά των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού, καθώς και στοχευμένων υλοποιήσεων (custom) που προσαρμόζονται και ευθυγραμμίζονται στις εκάστοτε απαιτήσεις της ΑΑΔΕ.

Τι θα έχει το νέο… Taxisnet

Οι λειτουργικές περιοχές που θα αναβαθμιστούν με το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας είναι οι εξής:

Φορολογικό Μητρώο.

Λογιστική.

Δηλώσεις φορολογούμενων, Βεβαιώσεις/Εισπράξεις/Μειώσεις/Επιστροφές

Εικόνα Φορολογουμένου.

Υποστήριξη φορολογούμενου, Γνωστοποιήσεις/Κοινοποιήσεις, Πιστοποιητικά

Συμμόρφωση.

Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων.

Υποστήριξη Ελέγχων και Επιτόπιων Ελέγχων.

Μητρώο Ηλεκτρονικών Μέσων και Δίαυλος Διαλειτουργικότητας

Ανάλυση Κινδύνων.

Διοικητική Πληροφόρηση και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης.

Μητρώο Κινητών και Ακίνητων Στοιχείων Περιουσίας.

Κατά την υλοποίηση του έργου θα αντιμετωπιστούν και μια σειρά από ειδικά θέματα. Συγκεκριμένα, αυτά αφορούν:

Τον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών με την απλούστευση διαδικασιών στον οργανισμό, την ποιοτικότερη χρήση αυτών από τους πολίτες και τις ταχύτερες συναλλαγές χωρίς χρήση χαρτιού, όπου αυτό είναι εφικτό.

Την ενσωμάτωση και αξιοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών και υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, ώστε να βελτιωθεί η συμβατότητά τους με την αρχιτεκτονική και τις υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν στο νέο σύστημα φορολογίας.

Την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και λειτουργικοτήτων που δεν καλύπτονται από το έτοιμο προϊόν που θα προσφέρει.

Τη στρατηγική μετάπτωσης εφαρμογών και των δεδομένων σε συνδυασμό με την παράλληλη λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων, μέχρι και την τελική ένταξη τους στο νέο σύστημα.