Νέα μέτρα: Τι αλλάζει για 200.000 οικογένειες – 21 παροχές και επιδόµατα

Η εξίσωση των πολύτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες σε θέματα προνομίων και η δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου για το δημογραφικό πρόβλημα αποτελούν μέρος αυτών των προτεινόμενων μέτρων.

Νέα μέτρα: Τι αλλάζει για 200.000 οικογένειες - 21 παροχές και επιδόµατα

Οι πρωτοβουλίες που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση φαίνεται να επικεντρώνονται σε μέτρα που θα προωθήσουν τη γέννηση περισσότερων παιδιών και θα αντιμετωπίσουν το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Η δημιουργία ενός πλέγματος κινήτρων που θα ενθαρρύνει τις οικογένειες να αποφασίσουν για τη γέννηση περισσότερων παιδιών φαίνεται να είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Είναι ενδιαφέρον που οι πρωτοβουλίες αυτές προέρχονται από τον τομέα της Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, καθώς αυτός αναμένεται να έχει άμεση επίδραση στην αύξηση του παιδικού πληθυσμού και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Οι αλλαγές που σχεδιάζονται

Στο πρώτο σκέλος των αλλαγών που σχεδιάζονται είναι:

 • Η αλλαγή της ιδιότητας του πολύτεκνου. Πλέον µε νοµοθετική ρύθµιση θα θεωρούνται πολύτεκνες οι οικογένειες µε τρία παιδιά. Το µέτρο αφορά σήµερα 200.000 οικογένειες που θα αποκτήσουν όλα τα προνόµια που κατέχουν όσοι έχουν σήµερα τέσσερα παιδιά και άνω, συνολικά δηλαδή 21 παροχές και επιδόµατα.
 • Η αλλαγή παραµονής στην ιδιότητα της πολύτεκνης οικογένειας ακόµα και σε όσες εξ αυτών τα τέκνα ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, µε αποτέλεσµα, υπό το σηµερινό καθεστώς, να βγαίνουν από τη λίστα των δικαιωµάτων.

Τα «προνόμια»

 • Έτσι, οι 200.000 τρίτεκνες σήµερα οικογένειες θα µπουν στα «προνόµια» που απολαµβάνουν οι οικογένειες µε περισσότερα µέλη, και περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:
 • Αυξηµένη µοριοδότηση σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις, τις µετεγγραφές φοιτητών και τους διορισµούς στο ∆ηµόσιο.
 • Μειωµένο τεκµήριο κατά 50% για τους πολύτεκνους ελεύθερους επαγγελµατίες.
 • Μειωµένο τιµολόγιο ρεύµατος.
 • Αυτοκίνητο µε έκπτωση στο τέλος ταξινόµησης κατά την αγορά.
 • Απαλλαγή από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης για τα 6θέσια ΙΧ.
 • Άδειες ταξί.
 • Εκπτώσεις στα δηµοτικά τέλη.
 • Οικονοµική ενίσχυση από τους δήµους κατά τη γέννηση 3ου και 4ου παιδιού.
 • Προστασία της µητρότητας από απόλυση.
 • Μειωµένα δικαστικά έξοδα.
 • Εισιτήρια σε µέσα µαζικής µεταφοράς και πλοία.
 • Μειωµένο εισιτήριο σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, ελεύθερες εισόδους σε µουσεία, θέατρα, κατά περίπτωση.
 • Εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές µε ειδική µοριοδότηση.

Στους βασικούς πυλώνες εντάσσονται και:

 • Η πρόσφατη νοµοθετική παρέµβαση για την επέκταση των επιδοµάτων των πολύτεκνων αγροτισσών και ελεύθερων επαγγελµατιών, µε όσες έχουν 1-2 παιδιά.
 • Η ενίσχυση γεννήσεων – στήριξη οικογένειας: Η άρση των αντικειµενικών (οικονοµικών, πρακτικών και ψυχολογικών) εµποδίων που αποτρέπουν άνδρες και γυναίκες από το να δηµιουργήσουν οικογένεια ή/ και να πετύχουν τον επιθυµητό αριθµό παιδιών.
 • Η ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των απασχολουµένων, ώστε να µετριαστούν οι δηµοσιονοµικές και οικονοµικές επιπτώσεις της µείωσης του παραγωγικού πληθυσµού της χώρας. Ταυτόχρονα στο Εθνικό Σχέδιο δράσης για το ∆ηµογραφικό θα προβλέπονται µέτρα, σε συνεργασία µε το υπουργείο Εργασίας, για την ενίσχυση της απασχόλησης νέων κάτω των 30 ετών, της απασχόλησης γυναικών και της ενθάρρυνσης της απασχόλησης άνω των 55 ετών.

Επίσης προωθούνται:

 • Η ένταξη σε πρόγραµµα στήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας 200 ατόµων που βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού.
 • ∆ιευρυµένο πρόγραµµα λειτουργικών ανακαινίσεων σπιτιών και εργασιακών χώρων ατόµων µε αναπηρία, προκειµένου να ενισχυθεί η προσβασιµότητα και να επιτευχθεί η µέγιστη αυτονοµία τους.
 • Στη φάση ολοκλήρωσης είναι το πρόγραµµα της πρώιµης παρέµβασης. ∆ηλαδή η δυνατότητα εντοπισµού προβληµάτων ανάπτυξης του παιδιού ήδη από την ηλικία 0-3 ετών, πριν καν πάει στον βρεφονηπιακό σταθµό.