Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Συκεών, στη Θεσσαλονίκη

Με κοινωνικούς λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό ενισχύεται το δυναμικό του Δήμου Νεάπολης - Συκέων. Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για να κάνετε την αίτησή σας.

Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Συκεών, στη Θεσσαλονίκη

Ο Δήμος Νεάπολης – Συκέων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκέων και δημιουργία παραρτήματος ΚΕΜ».

Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα υπογράψουν ετήσια σύμβαση εργασίας (ΑΣΕΠ ΣΟΧ), από την υπογραφή της με δυνατότητα ανανέωσης ή παράταση έως την λήξη της πράξης.

Οι ειδικότητες είναι οι εξής:

  • ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (πλήρους απασχόλησης) – 1 θέση
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (μερικής απασχόλησης 4 ωρών ημερησίως) – 1 θέση
  • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (μερικής απασχόλησης 4 ωρών ημερησίως) – 1 θέση
  • ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (πλήρους απασχόλησης) – 1 θέση

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Δήμος Συκεών στη Θεσσαλονίκη – Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Νεάπολης – Συκεών, Ι. Μιχαήλ & Στρ. Σαράφη, ΤΚ 56625, Συκιές, (τηλ. επικοινωνίας: 2313 313132).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την προκήρυξη