Νέες θέσεις συνεργατών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Προσοχή στην καταληκτική ημερομηνία

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ανακοίνωσε νέες θέσεις για συνεργάτες, που αφορούν την υλοποίηση έργων του, συγκεκριμένα για το «Κέντρο Αριστείας ΕΙΕ» και το «Πρόγραμμα Ανάπτυξη ΕΙΕ». Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Πέμπτη 11 Απριλίου 2024.

Νέες θέσεις συνεργατών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Προσοχή στην καταληκτική ημερομηνία

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά ερευνητικά κέντρα,
είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε το 1958 και από το 1989 εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το ΕΙΕ είναι ένα διεπιστημονικό κέντρο ερευνών, το οποίο απαρτίζεται σήμερα από τρία ερευνητικά Ινστιτούτα, ένα στην περιοχή των Ανθρωπιστικών Επιστημών και δύο στην περιοχή των Θετικών Επιστημών.

Οι θέσεις εργασίας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Μία θέση έκτακτου προσωπικού για συνεργάτη με εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης/συντονισμού θεσμικών παρεμβάσεων, στο πλαίσιο του έργου «Κέντρο Αριστείας ΕΙΕ».
Μία θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Υποστήριξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ως «Στέλεχος τμήματος Οικονομικών και Προμηθειών, με προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου/ης τμήματος».

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 και ώρα 03:00 μ.μ.

Η υποβολή αιτήσεων μπορεί γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης «ΕΙΕ-ΤΑΑ2024/01» για το έργο «Κέντρο Αριστείας ΕΙΕ» και με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτη µε κωδικό θέσης «ΕΙΕ/ΥΥ2024/01» για το «Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΙΕ».

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπόψη και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση εργασίας μπορούν να απευθύνονται στον αντίστοιχο υπεύθυνο επικοινωνίας που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ «Κριτήρια αξιολόγησης/συντελεστές βαρύτητας» των προκηρύξεων ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].