Νέο voucher για ίντερνετ «σφαίρα», αίτηση με taxisnet

Το Gigabit Voucher θα έρθει με τη μορφή μηνιαίας επιδότησης και θα επιδοτεί το αρχικό κόστος σύνδεσης ίντερνετ και τα μηνιαία κόστη για συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων.

Νέο voucher για ίντερνετ «σφαίρα», αίτηση με taxisnet

Ένα βήμα πιο κοντά έρχεται το κουπόνι Συνδεσιμότητας Gigabit Voucher, το οποίο αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους για να πριμοδοτήσει την ευρυζωνική σύνδεση υπερυψηλών ταχυτήτων των νοικοκυριών.

Το Gigabit Voucher Scheme, θα επιδοτεί το αρχικό κόστος σύνδεσης ίντερνετ και τα μηνιαία τέλη για ταχύτητες άνω των 250 Mbps, έχοντας στόχο να αυξηθεί η διείσδυση των υπερυψηλών ταχυτήτων μέχρι το τέλος της δράσης. Ο δε συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης αυτής αναμένεται πως θα πλησιάσει τα 100 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το κουπόνι συνδεσιμότητας περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή και θα τεθεί προς συζήτηση στη σχετική συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου.

Στόχος η αύξηση των συνδέσεων οπτικών ινών

Να θυμίσουμε ότι το «Κουπόνι Συνδεσιμότητας Gigabit» («Gigabit Connectivity Voucher Scheme») θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. και το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, και θα υλοποιηθεί από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.).

Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση της διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων στη χώρα μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). Οι επιταγές θα διατίθενται στους δικαιούχους για την κάλυψη του κόστους απόκτησης ευρυζωνικής σύνδεσης υπερ-υψηλής ταχύτητας (Υπηρεσία Gigabit).

Οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου προγράμματος θα είναι φυσικά πρόσωπα ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που εδρεύουν σε κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές που καλύπτονται από δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων και δεν διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση με ταχύτητα download μεγαλύτερη των 100 Mbps.

Πώς θα χορηγείται το voucher για ίντερνετ «σφαίρα»

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet ή τους εταιρικούς κωδικούς εάν είστε εκπρόσωπος νομικού προσώπου και στη συνέχεια να
επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ισχύουν κατά περίπτωση

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε ένα φυσικό πρόσωπο που θα ενεργεί ως εκπρόσωπός σας.  Ο εκπρόσωπος αυτός μπορεί να ορίζει ή να διαγράφει επιπλέον Εγκεκριμένους Χρήστες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου Εγκαταστατών. Οι χρήστες αυτοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες έκδοσης και εξαργύρωσης Vouchers.

Τι πρέπει να γνωρίζετε σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για το voucher για ίντερνετ

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής σας έχετε τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης.  Κάθε Εγκαταστάτης μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση εργασιών μέχρι του ορίου που καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013), για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Με τη συμπλήρωση του ως άνω ορίου ο Εγκαταστάτης δεν θα μπορεί να υποβάλει νέες αιτήσεις έκδοσης Vouchers και δεν θα εμφανίζεται πλέον μεταξύ των διαθέσιμων Εγκαταστατών στο Μητρώο Εγκαταστατών του Προγράμματος. Εάν σταματήσουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις ένταξης σας στο μητρώο, θα γίνει η διαγραφή σας από αυτό. Η δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο Εγκαταστατών θα παραμείνει ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, όπως επισημαίνεται.