Νεός ΚΟΚ: Τέλος στο… σβήσιμο των κλήσεων – Δείτε τι αλλάζει

Το Κέντρο Διαχείρισης Παραβάσεων θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και συνδεδεμένο με όλες τις σχετικές βάσεις δεδομένων.

Νεός ΚΟΚ: Τέλος στο… σβήσιμο των κλήσεων - Δείτε τι αλλάζει

Με την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η κυβέρνηση ορίζει την ενεργοποίηση μιας ψηφιακής πράξης βεβαίωσης τροχονομικών παραβάσεων καταργώντας τις συμβατικές κλήσεις επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στον τρόπο καταγραφής, διαχείρισης και επίβλεψης της οδικής ασφάλειας στη χώρα.

Η Εξέλιξη προς την Ψηφιακή Παρακολούθηση

Αν και η διαδικασία αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) βρίσκεται υπό εξέλιξη από το 2019, η πρωτοβουλία για την ψηφιοποίηση της βεβαίωσης παραβάσεων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου. Με την έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πράξης βεβαίωσης, οι κυκλοφοριακές παραβάσεις καταγράφονται, επεξεργάζονται και επιβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω μιας ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής ενσωματωμένης στο σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Ρόλος της Ψηφιοποίησης στην Ασφάλεια των Οδηγών

Η μετάβαση σε έναν ψηφιακό τρόπο διαχείρισης των κυκλοφοριακών παραβάσεων προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Πέραν της αυξημένης αποτελεσματικότητας στην επιβολή των προστίμων και των διοικητικών ποινών, η ψηφιοποίηση ενισχύει τη διαφάνεια και την ευκολία πρόσβασης στις πληροφορίες για τους οδηγούς. Οι πολίτες μπορούν τώρα να ενημερώνονται άμεσα για τις παραβάσεις και τους πόντους που έχουν συγκεντρώσει στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ-Point System), καθώς και για το ιστορικό Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων- ΚΤΕΟ.

Με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν πλέον να κάνουν αιτήσεις και να λαμβάνουν άδειες οδήγησης, να καταχωρούν αλλαγές στα στοιχεία τους και να πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας, όλα διαδικτυακά. Αυτό δεν  απλοποιεί μόνο τις διαδικασίες για τους πολίτες, αλλά επίσης μειώνει τον χρόνο αναμονής και τη γραφειοκρατία.

Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή

Στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία θα είναι προσβάσιμη προς χρήση, αποκλειστικά από το αρμόδιο για τη βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων αστυνομικό προσωπικό, μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητή της Υπηρεσίας του, θα καταχωρούνται οι παραβάσεις που προβλέπονται στον Κ.Ο.Κ. και στην περί αυτοκινήτων νομοθεσία.

Κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παράβασης, το αστυνομικό προσωπικό θα εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή χρησιμοποιώντας ως διαπιστευτήρια τους προσωπικούς κωδικούς του συστήματος Police on Line. Θα συμπληρώνει τα απαιτούμενα πεδία που θα αντλούνται απευθείας από φορείς του δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η εύρεση και η καταχώριση των στοιχείων επικοινωνίας του παραβάτη και των στοιχείων διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση κατοικίας θα διενεργείται αυτόματα από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (ΕμεΠ). Σε περίπτωση που δεν εξακριβωθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του παραβάτη ή αυτός δεν είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, παύει η διαδικασία της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παράβασης και υποχρεωτικά θα ακολουθείται η διαδικασία της χειρόγραφης βεβαίωσης.

Στην εφαρμογή το προσωπικό της Τροχαίας θα καταχωρεί υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία την τοποθεσία, τον χρόνο και το είδος της παράβασης, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται, ενώ θα συμπληρώνει υποχρεωτικά το αντίστοιχο πεδίο σε περίπτωση επιτόπιας αφαίρεσης των εγγράφων του παραβάτη και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. Εάν δεν είναι δυνατή η επιβολή των ως άνω διοικητικών μέτρων, θα ενημερώνει τον παραβάτη για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει.

Όταν ο παραβάτης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, αλλά δεν έχει επιλέξει την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων, θα αποστέλλεται, μέσω μηνύματος τύπου SMS ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον πιστοποιημένο αριθμό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας του ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, αριθμός ασφαλείας (κωδικός), τον οποίο γνωστοποιεί στον αστυνομικό υπάλληλο που βεβαιώνει ηλεκτρονικά την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης. Με την ενέργεια αυτή θα τεκμαίρεται ότι παρέχει τη συγκατάθεση του για την επίδοση-κοινοποίηση του εγγράφου στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιηθεί ο κωδικός, παύει η περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων ηλεκτρονικής βεβαίωσης παράβασης και η παράβαση θα βεβαιώνεται σε χαρτί.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική θυρίδα του παραβάτη, που τηρείται μέσω του gov.gr και ο ίδιος θα ενημερώνεται με την αποστολή ειδοποίησης, μηνύματος τύπου SMS ή/και μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Να σημειωθεί ότι η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική θυρίδα του παραβάτη θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή.

Στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης θα αναγράφονται τα στοιχεία του βεβαιώσαντος αστυνομικού υπαλλήλου. Μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων του παραβάτη κατά της ηλεκτρονικής πράξης βεβαίωσης παράβασης, ο Διοικητής θα επικυρώνει ηλεκτρονικά το διοικητικό πρόστιμο ή το διοικητικό μέτρο ή θα τα αίρει εφόσον οι προβαλλόμενες αντιρρήσεις κριθούν βάσιμες.

Ο παραβάτης θα έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του προστίμου στις περιπτώσεις που υπάρχει δυνατότητα Ενιαίας Συναλλαγής Πληρωμής (RF).

Ποιες άλλες υπηρεσίες παρέχονται ψηφιακά

Υπενθυμίζεται ότι οι οδηγοί έχουν ήδη μέσω του gov.gr τη δυνατότητα να ενημερώνονται ηλεκτρονικά και άμεσα για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τους πόντους που έχουν λάβει στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ-Point System), καθώς και για το ιστορικό Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων- ΚΤΕΟ.

Με τον τρόπο αυτό γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο τους βαθμούς ποινής τους στο Point System, ενώ έχουν και τη δυνατότητα συγκεντρωτικής ενημέρωσης για τους ελέγχους ΚΤΕΟ, συμπεριλαμβανομένων και των χιλιομέτρων που έχει διανύσει το όχημα.

Οι πολίτες εισέρχονται στις δύο υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet .

Συγκεκριμένα:

– Όσον αφορά στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ-Point System), όπου παρέχεται πλήρης πρόσβαση στους πόντους, στις παραβάσεις και στις τυχόν ειδοποιήσεις για αφαίρεση άδειας οδήγησης, οι πολίτες έχουν πρόσβαση είτε απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://seso.services.gov.gr, είτε μέσω του gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις.

– Οι οδηγοί λαμβάνουν στη θυρίδα πολίτη τους στο gov.gr βεβαίωση για τους πόντους και τις κλήσεις τους σε μορφή εγγράφου που φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr, δηλαδή έναν μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR, καθώς και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ισχύ όταν διακινείται τόσο ως ηλεκτρονικό έγγραφο, όσο και ως έντυπο.

– Όσον αφορά στο πλήρες ιστορικό Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων- ΚΤΕΟ, οι πολίτες έχουν πρόσβαση είτε απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://kteo.services.gov.gr/, είτε μέσω του gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» και στην υποενότητα «Μετακινήσεις».

Οι υπηρεσίες αυτές είναι προσβάσιμες κι από το auto.gov.gr.

Προκλήσεις και Προοπτικές

Παρά τα οφέλη που φέρνει η ψηφιακή μεταρρύθμιση στην κυκλοφοριακή ασφάλεια, υπάρχουν και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται οι προκλήσεις που σχετίζονται με την προστασία της ιδιωτικότητας δεδομένων, την κυβερνοασφάλεια και την εκπαίδευση των πολιτών στη χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων.