Ο Δήμος Αιγάλεω αναζητά προσωπικό για 12 μήνες – Προσοχή στην καταληκτική ημερομηνία

Οι προσλήψεις, που θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ), θα διαρκέσουν για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο Δήμος Αιγάλεω αναζητά προσωπικό για 12 μήνες - Προσοχή στην καταληκτική ημερομηνία

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τις 13 ετήσιες προσλήψεις στον Δήμο Αιγάλεω λήγει την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024. Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) και θα διαρκέσουν για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Οι δε θέσεις εργασίας αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργίας Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή, Παράρτημα Ρομά και Παράρτημα ΚΕΜ)».

Ειδικότητες που αναζητά ο Δήμος Αιγάλεω

  • ΠΕ Κοινοτικής Υγείας – 1 θέση
  • ΠΕ Νηπιαγωγών – 1 θέση
  • ΠΕ Διοικητικού (Νομικών) – 1 θέση
  • ΠΕ Κοινωνιολόγου – 1 θέση
  • ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 2 θέσεις
  • ΤΕ Επισκεπτών Υγεία – 4 θέσεις
  • ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού – 1 θέση
  • ΥΕ Διαμεσολαβητών – 2 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αιγάλεω, Ιερά οδός 364 και Κάλβου, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12243, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου (ΙΔΑΧ), υπόψη κας Γρηγορίου Ανθούλας και κας Χατζηπαύλου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 213-2044906/959).

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ