Ο Δήμος Καρπάθου προσλαμβάνει κοινωνική λειτουργό 

Ο Δήμος Καρπάθου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου».

Ο Δήμος Καρπάθου προσλαμβάνει κοινωνική λειτουργό 

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου», με Κωδικό ΟΠΣ 6001938, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027» στο Δήμο Καρπάθου, που εδρεύει στην Κάρπαθο, της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου- Ηρωϊκής Νήσου Κάσου.

Η εν λόγω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ), που θα διαρκέσει για 12 μήνες.

Ο Δήμος Καρπάθου – Η ειδικότητα

Η ειδικότητα για τη συγκεκριμένη προκήρυξη είναι η εξής:

  • ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καρπάθου, Τ.Κ. 85700, Κάρπαθος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Κανάκη Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 2245360127).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ