Ο Δήμος Κορυδαλλού αναζητά προσωπικό- Δείτε τις ειδικότητες και τα προσόντα

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής για την κάλυψη τριών θέσεων εργασίας στον Δήμο Κορυδαλλού. Οι αιτήσεις πρόκειται να «κλείσουν» το Σάββατο 9 Μαρτίου 2024. Δείτε τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα.

Ο Δήμος Κορυδαλλού αναζητά προσωπικό- Δείτε τις ειδικότητες και τα προσόντα

Δήμος Κορυδαλλού: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής για την κάλυψη τριών θέσεων εργασίας με την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων να έχει «κλειδώσει» για το Σάββατο 9 Μαρτίου 2024.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν διάρκεια για ένα έτος, από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Κορυδαλλού

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

  • ΠΕ Ψυχολόγων – 1 θέση
  • ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 1 θέση

Για τη θέση του κοινωνιολόγου, απαραίτητο τυπικό προσόν για τη συμμετοχή στην προκήρυξη είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

  • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού – 1 θέση

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κορυδαλλού, Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ. 18122, Κορυδαλλός, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Ε. Αποστολίδου (τηλ. επικοινωνίας: 210 4990415, -414).

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, ΕΔΩ.