ΟΚΑΝΑ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για 10 θέσεις – Προσοχή στην καταληκτική ημερομηνία

Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις αποφοίτων διοικητικού / λογιστικού, νοσηλευτικής και οδηγών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η ερχόμενη Παρασκευή 10 Μαΐου 2024.

ΟΚΑΝΑ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για 10 θέσεις - Προσοχή στην καταληκτική ημερομηνία

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) είναι ένας δημόσιος οργανισμός στην Ελλάδα που ασχολείται με την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την απεξάρτηση ατόμων που υποφέρουν από τη χρήση ναρκωτικών και ψυχοδραστικών ουσιών. Ο ΟΚΑΝΑ δραστηριοποιείται σε πολλά πεδία, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού για τους κινδύνους της ναρκωτικής χρήσης, της παροχής υπηρεσιών απεξάρτησης και αποτοξίνωσης, καθώς και της έρευνας και της ανάπτυξης πολιτικών για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών.

Ο ΟΚΑΝΑ συνεργάζεται με διάφορους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων άλλων δημόσιων υπηρεσιών υγείας, μη κυβερνητικών οργανώσεων και κοινωνικών οργανώσεων. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΟΚΑΝΑ είναι δωρεάν και προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες.

ΟΚΑΝΑ: Δείτε τις θέσεις εργασίας

Νομός Αττικής

ΤΕ Διοικητικού / Λογιστικού – 7 θέσεις
Νομός Ηρακλείου

ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής – 1 θέση
Νομός Αττικής

ΔΕ Οδηγών – 2 θέσεις

Tα γενικά και τυπικά προσόντα, το ετήσιο τίμημα καθώς και η διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων, αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν, όπως και το ειδικό έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr /νέα/προκηρύξεις.

Μισθολογικό κόστος

Λοιπές ειδικότητες ΠΕ / ΤΕ: Μικτά: 1.771,00€ Καθαρή Μηνιαία Αποζημίωση: 1.200,38€
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι, για όλες τις ειδικότητες της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον ΟΚΑΝΑ στη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ
Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος :
Πόλη: (αναγράφεται η πόλη για την οποία φορά η θέση)
Ειδικότητα: (αναγράφεται η ειδικότητα για την οποία αφορά η θέση εργασίας)

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 26 Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 10 Μαΐου 2024 ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 26 Απριλίου 2024 ή που θα υποβληθούν μετά την 10 Μαΐου 2024, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για ειδικότητες της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την περαιτέρω διαδικασία.