Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα voucher – Οι δικαιούχοι

Τα voucher παιδικών κατασκηνώσεων παρέχουν μια ευκαιρία στα παιδιά να ζήσουν μια εμπειρία εκτός του συνηθισμένου περιβάλλοντος του σχολείου και του σπιτιού.

Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα voucher – Οι δικαιούχοι

Τους δίνεται η δυνατότητα να ανακαλύψουν νέα πράγματα, να διασκεδάσουν και να δημιουργήσουν μνήμες που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό τους. Και για τους γονείς, αποτελεί μια δυνατότητα να προσφέρουν στα παιδιά τους μια εμπειρία πλούσια σε μάθηση και διασκέδαση.

Τη Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου και ώρα 11:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2024» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ για το έτος 2024.

Το πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις περιλαμβάνει 70.000 επιταγές και θα υλοποιηθεί ως εξής:

 • Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης: Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου.
 • Για παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω: Η υλοποίηση θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου.
 • Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 1 Μαΐου και διαρκεί μέχρι τις 12 Μαΐου.
  Κριτήρια Επιλογής: Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται σε κριτήρια όπως οικονομική κατάσταση, εργασιακή κατάσταση των γονέων, και άλλα. Επίσης, υπάρχει μοριοδότηση για ευάλωτες ομάδες όπως άτομα με αναπηρία και μονογονειακές οικογένειες.
 • Συνολικός Προϋπολογισμός: Το πρόγραμμα διαθέτει προϋπολογισμό 35.000.000 ευρώ και αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6-16 ετών.
 • Μέγιστη Διάρκεια Διαμονής: Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες μέρες, ενώ σε ορισμένες κατασκηνώσεις μπορεί να φτάσει τις 30 μέρες.
 • Υποβολή Αιτήσεων: Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική  για την στήριξη των οικογενειών και των παιδιών και αναδεικνύει τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και της πρόσβασης σε δραστηριότητες ανάπτυξης και ψυχαγωγίας για τα παιδιά.

Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι είναι:

 • εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
 • ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2023 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
 • άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι, αν είναι διαζευγμένοι ή έγγαμοι πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ ή 24.000 ευρώ αντίστοιχα προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, ενώ αν είναι μονογονείς πρέπει να έχουν εισόδημα έως 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο (μετά το πρώτο).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για τις αιτήσεις δικαιούχων έως τις 12 Μαΐου και ώρα 23:59.

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, μη συμμετοχή σε προηγούμενα προγράμματα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2024.

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής ή στη μοριοδότηση των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά λόγω μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αυτά επισυνάπτονται στις αιτήσεις. Στις αιτήσεις οι δικαιούχοι δηλώνουν όλα τα ανήλικα παιδιά τους, και όχι μόνο αυτά για τα οποία ζητούν επιταγή συμμετοχής στο πρόγραμμα, για λόγους μοριοδότησης.

Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Από φέτος στο Μητρώο Παρόχων θα εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και επικαιροποίησης δικαιολογητικών υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/parokhoi-kataskenoses

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Κατασκηνώσεις – Πάροχοι κατασκήνωσης Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis