Προσλήψεις 87 μόνιμων υπαλλήλων στον ΑΔΜΗΕ – Αναλυτικά η προκήρυξη

Ο ΑΔΜΗΕ γνωστοποιεί την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 87 θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Προσλήψεις 87 μόνιμων υπαλλήλων στον ΑΔΜΗΕ - Αναλυτικά η προκήρυξη

Ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) συστάθηκε με τον Ν. 4001/2011 και οργανώθηκε και λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες και εκτελεί τα καθήκοντα του Κυρίου και Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4001/2011, τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και την άδεια διαχείρισης του EΣΜΗΕ.

Η συμμόρφωση του ΑΔΜΗΕ με τις απαιτήσεις που διέπουν το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς πιστοποιήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) τον Δεκέμβριο του 2012.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η λειτουργία, ο έλεγχος, η συντήρηση και η ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο καθώς και η λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης και του διασυνοριακού εμπορίου σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και του ελεύθερου ανταγωνισμού.

ΑΔΜΗΕ: Οι ειδικότητες που ζητούνται

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ.

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):

Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ.

Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):

Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ.

Για τις θέσεις της παρούσας προκήρυξης, οι υποψήφιες/οι, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να συμπληρώσουν – υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και δικαιολογητικά, αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, µέσω του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. (www.admie.gr).

Εγγραφή και Είσοδος στην Εφαρμογή Προσλήψεων του ΑΔΜΗΕ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 2/2024 είναι η Εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΑΔΜΗΕ που αφορά στις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου. Για την εγγραφή οι υποψήφιες/οι μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του ΑΔΜΗΕ επιλέγουν τη διαδρομή «Νέα» → «Ευκαιρίες Καριέρας» → Προσλήψεις Προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου» → Προκήρυξη 2/2024, → «Υποβολή Αιτήσεων» → «Εγγραφή μέσω ΓΓΠΣ» και εγγράφονται μέσω ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ με τους κωδικούς Taxisnet. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι επιλέγουν «Σύνδεση μέσω

ΓΓΠΣ» ώστε να εισέλθουν στην εφαρμογή.

Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών

Η/Ο υποψήφια/ος μετά την είσοδό της/του στην εφαρμογή, πρέπει να επιλέξει το εικονίδιο «Ο Λογαριασμός μου», προκειμένου να συμπληρώσει, ελέγξει, επιβεβαιώσει και αποθηκεύσει τα προσωπικά του στοιχεία. Ακολούθως επιστρέφει στην αρχική οθόνη και επιλέγει το εικονίδιο «Αιτήσεις» και εισέρχεται στο πεδίο «Κατάλογος

Αιτήσεων». Δημιουργεί ηλεκτρονική αίτηση επιλέγοντας «Νέα Αίτηση» και επιλέγει την Κατηγορία Εκπαίδευσης που την/τον ενδιαφέρει. Στην κορυφή της «Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης» εμφανίζονται οι επιλογές «Αποθήκευση», «Έλεγχος», «Οριστικοποίηση» και «Επιστροφή».

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη