Προσλήψεις στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος – Όλες οι ειδικότητες

Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος γνωστοποιεί την πρόσληψη κατ’ επιλογή, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Προσλήψεις στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος - Όλες οι ειδικότητες

Το υπό πρόσληψη προσωπικό στο Δήμο Σπατών – Αρτέμιδος θα καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο με σκοπό α) την ελαχιστοποίησης των δυνητικών επιπτώσεων των καταστροφών ή και τη μόνιμη προστασία από αυτές με τη μείωση της διακινδύνευσης και β) την ετοιμότητα με μέτρα που λαμβάνονται εκ των προτέρων και στοχεύουν στη διασφάλιση της αποτελεσματικής αντίδρασης στις επιπτώσεις των κινδύνων και την ελαχιστοποίηση των απωλειών ζωής.

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος είναι δήμος της περιφέρειας Αττικής, περιφερειακό διαμέρισμα Αν. Αττικής που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από τη συνένωση των προϋπαρχόντων, Δήμων, Σπάτων-Λούτσας και Αρτέμιδας. Έδρα του δήμου ορίστηκαν τα Σπάτα. Σύμφωνα με τη διοικητική ιεραρχία υπάγεται στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις εργασίας μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημάρχου Χρήστου Μπέκα & Βασιλέως Παύλου, Σπάτα Αττικής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου (https://spataartemis.gr)

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ