Προσωπικό» επίδομα 479 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το «ειδικό» επίδομα ανεργίας παίρνουν οι εκδοροσφαγείς, οι οποίοι κάνουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο επάγγελμα. Η τακτική επιδότηση ανεργίας εκδοροσφαγέων χορηγείται στους εκδοροσφαγείς, εκδοροτεμαχιστές, ακροκαθαριστές, εργατοτεχνίτες εντέρων κ.λπ όλης της χώρας οι οποίοι έχουν υπαχθεί με τη διάταξη του άρθρ. 3 παρ. 1 του ν. 2335/95 στην ασφάλιση ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Προσωπικό» επίδομα 479 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Επίδομα 479 ευρώ για τέσσερις μήνες παρέχεται σε δικαιούχους  εκδοροσφαγείς, από την ΔΥΠΑ. Συγκεκριμένα, με την αίτησή του ο δικαιούχος του εν λόγω επιδόματος κατοχυρώνει την πληρωμή των δύο (2) πρώτων μηνιαίων επιδομάτων του χωρίς άλλη ενέργεια.

Οι ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί σε συγκεκριμένο (κρίσιμο) χρονικό διάστημα ως εκδοροσφαγείς (εκδοροτεμαχιστές, ακροκαθαριστές, εργατοτεχνίτες εντέρων κ.λπ. όλης της χώρας), είναι δυνατόν να λάβουν είτε ειδική επιδότηση είτε τακτική επιδότηση ανεργίας λόγω απομάκρυνσης – διακοπής εργασιών με ιδιαίτερους όρους που ρυθμίζονται από την ΥΑ 33339/23.03.99.

Το δε συνολικό ποσό που καταβάλλεται φτάνει τα 1.916 ευρώ ( 4 μήνες x 479 ευρώ).

Προϋποθέσεις για το προσωπικό επίδομα 479 ευρώ

Η Ειδική Επιδότηση Ανεργίας χορηγείται, εφόσον οι αιτούντες εκδοροσφαγείς:

 1. έχουν την ιδιότητα του «εργάτη σφαγής» εκδοράς ζώων και πτηνών και λοιπών προπαρασκευαστικών εργασιών του καταναλισκόμενου κρέατος των ζώων που σφάζονται στα σφαγεία όλης της χώρας κατά τον χρόνο της επιδότησης
 2. έχουν πραγματοποιήσει από εκατό (100) έως διακόσιες σαράντα (240) πραγματικές ημέρες ασφάλισης ως εκδοροσφαγείς με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος (κρίσιμο χρονικό διάστημα).
 3. Για την ειδική επιδότηση δεν ενδιαφέρει αν ο μισθωτός απασχολείται κατά τον χρόνο της παροχής και, συνεπώς, δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου Ανεργίας.

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης

 1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το διάστημα από 1 Μαρτίου έως και 31 Μαΐου κάθε έτους στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων.

Διαδικασία υποβολής

Κατά την υποβολή της αίτησης ο ασφαλισμένος:

ενημερώνεται για τις προϋποθέσεις της επιδότησης και για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του

δηλώνει:

αν έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, για να του χορηγηθεί προσαύξηση 10%
τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος, όπου θα πιστώνονται τα επιδόματά του

συνυποβάλλει συγκεκριμένα δικαιολογητικά

Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο ασφαλισμένος λαμβάνει αντίγραφο αυτής.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το προσωπικό επίδομα των 479 ευρώ

Μετά την κατάθεση της αίτησης ξεκινά η επεξεργασία της από την Υπηρεσία και η ένταξη στην ειδική επιδότηση βάσει των εξής στοιχείων:

Δικαιολογητικά

1. Ασφαλιστικό βιβλιάριο (ΔΑΤΕ) προηγούμενου έτους

2. Σχετική βεβαίωση του οικείου σωματείου που μεσολαβεί για την ασφάλιση από την οποία προκύπτει η ιδιότητα του εκδοροσφαγέα

3.Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος

4. Στοιχεία μη μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα)

5. Έμμεση ασφαλιστική ικανότητα προστατευμένων μελών της οικογενείας, εφόσον υπάρχουν

Τα δύο τελευταία δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες και μόνο όταν δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους συνυποβάλλονται από τους ασφαλισμένους.

Ο αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή αν έχει αλλάξει.

Έκδοση απόφασης

 1. Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται (όπου την υπέβαλε αρχικά ή την μετέφερε), ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Προθεσμία υποβολής της αίτησης

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι:

 1. για αρχική επιδότηση: εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης ή λύσης της εργασιακής σχέσης.
 2. για συνέχιση επιδότησης που ανεστάλη: δύο (2) έτη από την ημερομηνία έγκρισης της αρχικής επιδότησης

Πού και πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται, αφού έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας, είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της τελευταίας απασχόλησής του. Η επιλογή της Υπηρεσίας ΚΠΑ2 είναι σημαντική, γιατί η Υπηρεσία αυτή θα είναι αρμόδια για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιδότηση του ασφαλισμένου και σε αυτήν θα πρέπει να προσέρχεται, όταν του ζητείται.

Κατά την υποβολή της αίτησης ο άνεργος:

 1. ενημερώνεται:
  για τις προϋποθέσεις της επιδότησης και για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του
  για τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση αυτών
 2. δηλώνει:
  αν έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, για να του χορηγηθεί προσαύξηση 10%
  τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος, όπου θα πιστώνονται τα επιδόματά του.
  συνυποβάλλει δικαιολογητικά

Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο άνεργος λαμβάνει αντίγραφο αυτής στο οποίο καταγράφονται συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έχει την υποχρέωση να δηλώνει αυτοπροσώπως την παρουσία του στη ΔΥΠΑ μέχρι την εξέταση της αίτησής του. Τα διαστήματα αυτά αποτυπώνονται και στις e-services ΔΥΠΑ.

Διάρκεια /Ύψος Επιδότησης

Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται:

από τον αριθμό ημερών εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί στο κρίσιμο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους

από τον αριθμό των ημερησίων επιδομάτων που έχει λάβει ο ασφαλισμένος εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλει αίτηση, τα οποία δεν πρέπει να είναι πάνω από τετρακόσια (400).

Με βάση τα παραπάνω η διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από δύο (2) έως τέσσερις (4) μήνες, όταν δεν υπάρχει επιδότηση εντός της τετραετίας. Εάν εντός της τετραετίας οι εκδοροσφαγείς έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.

 • το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 19,16 €
 • για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα
 • Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου

Τί ισχύει για τα Δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων

Κατά την επιδότηση καταβάλλονται Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται, εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.05 έως 31.12. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Χριστουγέννων. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται, εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.01 έως 30.04. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Πάσχα. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται δωδεκάμισι (12,5) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Πάσχα.

Καταβολή επιδότησης

 • τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους
  κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός έχει πραγματοποιήσει εμπρόθεσμες δηλώσεις παρουσίας
 • η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής (Παρασκευή)
 • με την αίτησή του ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει την πληρωμή των δύο (2) πρώτων μηνιαίων επιδομάτων του χωρίς άλλη ενέργεια, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα newpost.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ