Πυροσβεστική: 290 θέσεις με νέα προκήρυξη – Τα προσόντα

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής ξεκινά την Τρίτη 19 Μαρτίου, ενώ λήγει την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024. Το ακαδημαϊκό έτος 2024- 2025 θα καλυφθούν 50 θέσεις στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και 240 θέσεις προβλέπονται για τη Σχολή Πυροσβεστών.

Πυροσβεστική: 290 θέσεις με νέα προκήρυξη - Τα προσόντα

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στην Πυροσβεστική Ακαδημία και συγκεκριμένα στη Σχολή Αξιωματικών, μέσω των πανελληνίων εξετάσεων για το 2024.

Πυροσβεστική Ακαδημία: Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων

 • Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.
 • Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής, ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1998 και μεταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση, για όσους υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες Γ’ και Δ’, το ως άνω ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται στο 33ο έτος, ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1991 και μεταγενέστερα.
 • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.
 • Όσοι έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να τις έχουν αναβάλει νομίμως ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ως υπαγόμενοι στα εδαφ. γ΄ έως η΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302). Οι υποψήφιοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αρκεί να έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από το υπόλοιπο αυτής κατά το χρόνο κατάταξής τους.
 • Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας.
 • Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ).
 • Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσία της χώρας, τρομοκρατικών πράξεων, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης, να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διάβουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το  άρθρο του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.
 • Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
 • Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.
 • Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.
 • Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματος ή του προσώπου τους, κατά την περιβολή της στολής σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν επιτρέπεται να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητά του, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και τα καθήκοντά του, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Εάν διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος φέρει δερματοστιξία (τατουάζ), σε εμφανές, κατά την περιβολή της στολής, σημείο του σώματός ή του προσώπου του, θα αποκλείεται του διαγωνισμού. Τέλος, οι οπές από διάτρηση σε οποιοδήποτε σημείο του προσώπου ή του σώματος (piercing), θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό ελάχιστα ορατές.

Επισημαίνεται ότι: σύμφωνα με το π.δ. 17/2022 (Α΄53) δεν προβλέπεται όριο αναστήματος ως προϋπόθεση εισαγωγής στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Ωστόσο, το ανάστημα μετράται σε συνάρτηση με το βάρος ώστε να υπολογιστεί ο Δείκτης Μάζας Σώματος του υποψηφίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του π.δ. 11/2014 (Α΄17).

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους μαθητές Λυκείου, καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου.

Πώς θα κάνετε την αίτησή σας στην πυροσβεστική

Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) έτους 2024 σε σχολικές μονάδες ή όπου αλλού καθορίζεται σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή να έχουν φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις που διενεργήθηκαν τα έτη 2022 ή 2023, (*ανεξάρτητα από το αν έχουν δηλώσει επιθυμία να είναι υποψήφιοι σε σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας) και επιπλέον να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι μόνοι οι υποψήφιοι που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, με το βαθμό του Δοκ. Πυροσβέστη, Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη, Αρχιπυροσβέστη ή Πυρονόμου, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση για το διαγωνισμό, μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης στο site της πυροσβεστικής, εδώ.

Τονίζεται ότι, με το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων συμμετοχής, δεν είναι επιτρεπτή οποιαδήποτε αλλαγή σε όσα έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, (όπως αυτή υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα myschool στις σχολικές μονάδες) και όπως αναφέρεται στην παρ. 1.α. του παρόντος Κεφαλαίου, ή φωτοαντιγράφου του δελτίου ή της βεβαίωσης συμμετοχής χωρίς νέα εξέταση (έτους 2023 – 2022), από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. του υποψηφίου.
 • Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, η οποία εκτυπώνεται, υπογράφεται από τον/την υποψήφιο/α και πιστοποιείται – θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής. Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή τους ότι: αα) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Β της παρούσης και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου κεφαλαίου, ββ) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή γγ) δέχονται να υποβληθούν σε εργαστηριακές εξετάσεις για ανίχνευση απαγορευμένων από τον νόμο ουσιών, σε ανοσολογικές εξετάσεις (τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) και στο σύνολο των προβλεπόμενων υγειονομικών εξετάσεων, δδ) συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων τους κατά τα προβλεπόμενα των οριζόμενων διαδικασιών του σχετικού διατάγματος και της παρούσας προκήρυξης διαγωνισμού, εε) προτίθενται να δηλώσουν Σχολή/ες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στη δήλωση προτίμησης εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Μηχανογραφικό Δελτίο) και στστ) αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος και ότι δεν έχουν εισαχθεί με χρήση αυτού του δικαιώματος σε άλλη Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. *δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας τους (2 όψεις) ή του δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας για όσους εκπληρώνουν ως στρατεύσιμοι την στρατιωτική τους υποχρέωση ή του υπηρεσιακού δελτίου για το Πυροσβεστικό προσωπικό. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, ήτοι αυτών στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα εφόσον φέρουν σχετική φωτογραφία ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 • Επιπλέον, αποκλειστικά για τους υποψηφίους που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα (οι οποίοι κατέχουν, με την έκδοση της παρούσης, το βαθμό του Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη, Αρχιπυροσβέστη ή Πυρονόμου) και διεκδικούν τις καθ’ υπέρβαση θέσεις στη Σχολή Αξιωματικών, απαιτείται αντίγραφο του ατομικού βιβλιαρίου των υποψηφίων, εξαιρουμένων των αδειών, μεταθέσεων και μετακινήσεων, καθώς και προτάσεις ικανότητας από τις Διοικήσεις τους.

Επισημαίνεται ότι για τους ανήλικους υποψηφίους απαιτείται και η υπογραφή γονέα – κηδεμόνα επί της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, η οποία πιστοποιείται-θεωρείται επίσης για το γνήσιο της υπογραφής (από αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία).

Προκαταρκτικές Εξετάσεις

Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας περιλαμβάνουν αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καθώς και υγειονομικές εξετάσεις, και περατώνονται από τις αρμόδιες Επιτροπές του Πυροσβεστικού Σώματος, δεσμευτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκδοθεί και θα διενεργηθούν σε αντίστοιχα και κατάλληλα εξεταστικά κέντρα.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, (μόνιμοι και δόκιμοι Πυροσβέστες) υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης.

Το πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων, καθώς και ο χρόνος και τόπος διεξαγωγής τους θα οριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο, σε απόφαση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Διαδικασία Προκαταρκτικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους που θα επιλέξουν να υποβληθούν σε ΠΚΕ στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι υποψήφιοι προσερχόμενοι ενώπιον κάθε Επιτροπής θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά την Αστυνομική τους Ταυτότητα.

Όσοι δεν φέρουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, (ή υπηρεσιακής) δεν θα γίνονται δεκτοί και δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους διεξαγωγής των διαδικασιών, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με σφραγισμένη φωτογραφία, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο ή βιβλιάριο υγείας ή άδεια οδήγησης, εφόσον αυτά φέρουν σχετική φωτογραφία. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους υποψήφιους για εξέταση.

Κάθε Επιτροπή Προκαταρκτικών Εξετάσεων αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν επιτρέπεται επανεξέταση για κανένα λόγο και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών Οι αποφάσεις των Επιτροπών δεν υπόκεινται σε ένσταση – προσφυγή, δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από το νόμο.

Οι δοκιμασίες είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Υγειονομικές Εξετάσεις

Όλες οι υγειονομικές εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την έκδοση της παρούσας Προκήρυξης και τη λήψη του δελτίου υγειονομικής εξέτασης και πριν την παρουσίαση των υποψηφίων στην Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης.

Το ανωτέρω δελτίο θα εκτυπώνεται από σχετικό εξωτερικό υπερσύνδεσμο και πρέπει να φέρει φωτογραφία τους.

Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων, ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης φέροντας συμπληρωμένο το δελτίο υγειονομικής εξέτασης από ιατρούς Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, ιατρείων, πολυϊατρείων, δομών του Εθνικού Δικτύου Υγείας ή άλλων μονάδων υγείας της Χώρας, Δημόσιων (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Ιδιωτικών (Ν.Π.Ι.Δ.), ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα ιατρού.

Οι αθλητικές δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί της προηγούμενης διαδικασίας, σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων, παρουσιάζονται ενώπιον Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών του Π.Σ. και υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα αγωνίσματα.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ