Στα ΑΤΜ χιλιάδες δικαιούχοι – Νέες επιδοτήσεις έως 2.500 ευρώ

Νέες επιδοτήσεις έως και 2.500 ευρώ για χιλιάδες δικαιούχους που τρέχουν στα ΑΤΜ.

Στα ΑΤΜ χιλιάδες δικαιούχοι - Νέες επιδοτήσεις έως 2.500 ευρώ

Στα ΑΤΜ φαίνεται πως θα τρέχουν χιλιάδες δικαιούχοι προκειμένου να παραλάβουν τα επιδόματα από τη ΔΥΠΑ, τα οποία αναμένεται ν’ αποτελέσουν μια τεράστια ανάσα σε όλους όσους πάρουν τα συγκεκριμένα χρήματα.

Πιο συγκεκριμένα η ΔΥΠΑ είναι έτοιμη να δώσει νέες επιδοτήσεις από 1.250 μέχρι 2.500 σε χιλιάδες δικαιούχους. Από εκεί και πέρα να σημειώσουμε ότι βγήκε το ΦΕΚ και ξεκινάνε οι αιτήσεις.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως τα συγκεκριμένα επιδόματα από την ΔΥΠΑ έχουν ευκαιρία να τα παραλάβουν τόσο οι εργαζόμενοι όσο φυσικά οι άνεργοι με τα ποσά να είναι σε κάθε περίπτωση αρκετά σημαντικά.

Χιλιάδες δικαιούχοι τρέχουν στα ΑΤΜ – Ο λόγος

ΔΥΠΑ: Νέες επιδοτήσεις από 1.250 μέχρι 2.500 σε χιλιάδες δικαιούχος. Βγήκε το ΦΕΚ και ξεκινάνε οι αιτήσεις

Ευκαιρία να λάβουν από 1.250 μέχρι 2.500 ευρώ από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ΔΥΠΑ έχουν άνεργοι και εργαζόμενοι.

Για να λάβουν το συγκεκριμένο επίδομα θα πρέπει απλά να παρακολουθήσουν ένα επιδοτούμενο σεμινάριο στο Πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού. Το πρόγραμμα ξεκινάει σύντομα και η παρακολούθηση θα γίνεται 100% μέσω τηλεκατάρτισης.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης του υπουργείου Τουρισμού, για εργαζόμενους/ες και πρόσκαιρα ανέργους τουριστικών κλάδων με τουλάχιστον 18.000 ωφελούμενους/ες, που θα λάβουν 1.250 ευρώ αποζημίωση συμμετοχής.

Για τον σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν πόροι ύψους 45 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και προσφέρονται προγράμματα κατάρτισης σε 7 ειδικότητες με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση και πιστοποίηση.

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία αποβλέπουν στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στον τουρισμό.

Γενικές Πληροφορίες

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα πλήρως εξ αποστάσεως με τη μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 250 ώρες με εκπαιδευτικό επίδομα 1250 € (5 €/ώρα). Κάθε ωφελούμενος για να λάβει το σύνολο επιδόματος κατάρτισης , απαιτείται να ολοκληρώσει την εκπαίδευση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι ειδικότητες, για τις οποίες παρέχεται κατάρτιση, είναι οι κάτωθι:

(α) Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.

(β) Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.

(γ) Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.

(δ) Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.

(ε) Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.

(στ) Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA.

(ζ) Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

Οι δικαιούχοι που θα γεμίσουν τα ΑΤΜ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι και εργαζόμενοι μισθωτοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

β. Είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

γ. Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

δ. Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.

ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι τη συγκρότηση μίας σύγχρονης ξενοδοχειακής επιχείρησης και να μπορούν να εκτελούν τις εργασίες του τμήματος υποδοχής κατά την άφιξη, παραμονή και αναχώρηση του πελάτη από το ξενοδοχείο. Οι καταρτιζόμενοι μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας θα πρέπει:

– Να χρησιμοποιούν Ξενοδοχειακή Ορολογία και να είναι εξοικειωμένοι με βασικούς τουριστικούς ορισμούς.

– Να γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη των καταλυμάτων.

– Να περιγράφουν τις κατηγορίες και τις διακρίσεις των τουριστικών καταλυμάτων.

– Να περιγράφουν το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης.

– Να προσδιορίζουν τα κριτήρια και τις παραμέτρους ίδρυσης μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης.

– Να περιγράφουν και να διαμορφώνουν το οργανόγραμμα μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης.

– Να προσδιορίζουν τις αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Δωματίων.

– Να κατανοούν τον τρόπο διαμόρφωσης Ξενοδοχειακών Συμβάσεων μεταξύ ξενοδοχείων και τουριστικών πρακτόρων. – Να καθορίζουν τον τρόπο διαμόρφωσης της τιμολογιακής πολιτικής.

– Να κατανοούν, να οργανώνουν και να συμμετέχουν στις διαδικασίες του Τμήματος Υποδοχής.

– Να διευκολύνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας.

– Να παρακολουθούν τις χρεώσεις των λογαριασμών των πελατών και να εκδίδουν λογαριασμούς.

– Να εφαρμόζουν Αρχές Φιλοξενίας και να παρέχουν όλες τις προσφερόμενες, από την επιχείρηση, εξυπηρετήσεις προς τους πελάτες.

– Να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τα υπόλοιπα τμήματα μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης.

– Να συντονίζουν την επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων.

– Να συμμετέχουν σε ενδεδειγμένες πρακτικές για θέματα ασφάλειας.

– Να συμμετέχουν και να συντελούν στη βελτίωση και την προώθηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης με αποτελεσματικό τρόπο.

– Να καταχωρεί και ταξινομεί τα στοιχεία κράτησης στην ηλεκτρονική βάση του συστήματος.

– Να αντλεί από το σύστημα τις κατάλληλες πληροφορίες να παρέχει στους πελάτες και τη διοίκηση.

– Να κάνει τους απαραίτητους χειρισμούς ανοίγματος φακέλου πελάτη και καταχώρησης στοιχείων κίνησης λογαριασμού

Τι πρέπει να κάνω για να συμμετάσχω;

Για να συμμετάσχετε μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΔΩ

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) www.enaklik.com